Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 10 (156) Oktoober 2002 XIV AASTAKÄIK

Sisukord

Nagu lambad huntide keskel. Toimetaja kommentaar * Sinagi oled nende seast. Jutlus * Aktuaalne teema: Kirikud ja riik kirjutasid alla ühishuvide protokollile * Viis leiba ja kaks kala. Intervjuu * Jumal on aumees * Jumala juhtimine * Oleviste kiriku torn avati külastajatele * Valimised olid edukad


Lõikustänupüha kaunistused Puka Vabakoguduse kirikus

Äsja möödunud lõikuspühal tõid usklikud Jumalale tänu kogutud saagi eest. Värskelt on meeles ka üllatus — ootamatult tuli külm ja lumi kattis puude lehed ning hooletute aiapidajate puu otsa jäetud õunad.

Jeesus kasutas võrdlusi põllutööst taevariigi tõdede selgitamiseks: “Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele” (Mt 9,37-38).

Paljud kogudused otsivad karjast. Selleks ei kõlba teistes kogudustes “ülejäävad” mehed, vaid aktiivsed töötegijad, kelle äraandmine on kogudusele valus. “See mees, kes ühes koguduses auku järele ei jäta, seda teises kohas ei täida ka,” ütles aastate eest tolleaegne vanempresbüter Robert Võsu.

Püha Vaim ütles Antiookia kogudusele: “Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud!” Kogudus tegi seda: “Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele” (Ap 13,2-3). Töötegija, kes jääb välja läkitamata, on vales kohas ja ei suuda töötada õnnistusega. Kogudus, kes läkitab töötegija välja, kogeb kaotusele vaatamata õnnistust: “Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse!” (Õp 11,25).

“Mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel,” ütles Jeesus (Jh 15,16).

NAGU LAMBAD HUNTIDE KESKEL

Toimetaja kommentaar

KOHALIKUD VALIMISED

Oktoober oli Eestis valimistekuu. Eesti EKB Liidu koguduste pastoritest ja töötegijatest valiti mitmed kohalikesse volikogudesse.

Mõned pastorid peavad poliitikas osalemist oma kohuseks või võimaluseks kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel, teised ei pea osalemist vajalikuks. On paiku, kus kogudused ja nende vaimulikud on populaarsed ja teisi, kus see nii ei ole. Mitte alati ei too vaimuliku osalemine poliitikas talle tunnustust. Otsused, mis tuleb poliitikutel vastu võtta, ei ole sageli populaarsed, kuigi on vajalikud.

Varsti tulevad Riigikogu valimised. Iga vaimulik peab ise otsustama, kuivõrd ja millisel tasemel ta poliitilises elus kaasa lööb. Kõige olulisem on vaimuliku jaoks kindlasti kogudusetöö, mida ei tohi kahjustada.

MOSKVA PANTVANGIKRIIS

Oktoobrikuu kõige vapustavamad sündmused toimusid kuu lõpus Moskvas. Tšetšeenid võtsid ühes teatris pantvangi umbes 800 inimest ja nõudsid Venemaalt nende vabastamise tingimusena vägede väljaviimist Tšetšeeniast. Vastasel korral ähvardati teater koos pantvangidega õhku lasta. Pantvangid vabastati jõuga, kui terroristid hakkasid neid ükshaaval tapma. Üle saja pantvangi ja peaaegu kõik terroristid said surma.

Kas oli tegemist terroristide või vabadusvõitlejatega? Nende kodumaa vastu käib ju sõda. Aga “tsiviliseeritud” sõjapidamise puhul püütakse säästa rahulike elanike elusid. Moskvas võeti pantvangi inimesed, kellel polnud selle sõjaga kõige vähematki pistmist. Kas oma kodumaa hädade teadvustamise nimel tohib tappa 800 süütut inimest?

Suurel enamusel rahvastest ei ole oma iseseisvat rahvusriiki. Selline riik on järelikult rohkem erand kui reegel. Oma riik on Jumala arm. Eestlastele on see arm osaks saanud. Kas oskame seda hinnata? Tšetšeenias kasutati paari rahulikku iseseisvusaastat relvastatud mägilastele omasel moel arveteklaarimiseks ja isiklikuks rikastumiseks, mitte riigi ülesehitamiseks. Meie inimeste iseloom, temperament ja kristlikus ajaloos väljakujunenud käitumispõhimõtted on teised. Aga isikliku kasu otsimine on siingi tuttav. Poliitik peaks rahva ees vastutust tundma, et ta omakasu taga ajades riigi tulevikku ohtu ei seaks.

Tšetšeenide pantvangid on vabad. Osa on haiglates, osa surnukuurides. Nüüd on tähelepanu all vabastajate meetodid ning kannatanute ja nende omaste kohtlemine. Raske on otsustada, mida tehti õigesti või mida valesti. Milline soov oli suurem, kas terroristide hävitamine ja riigi au taastamine või pantvangide säästmine? Teod on tehtud ja loodetavasti õpitakse nii õnnestumistest kui ka vigadest.

Pantvangide võtmine ei tulnud kindlasti Tšetšeeniale kasuks. Venelaste ja ülejäänud maailma silmis loodi kogu tšetšeeni rahvale terroristide maine. Ebaõnnestunud terroriakt võib kibestunud tšetšeenide hulgas tekitada tahtmist uuesti proovida. Paljude venelaste silmis annab see terroriakt õigustuse sõjale Tšetšeenia vastu. Nii lükati rahu saabumise võimalus veelgi kaugemasse tulevikku.

NOBELI RAHUPREEMIA JIMMY CARTERILE

Jimmy Carter10. detsembril antakse Oslos Nobeli rahupreemia USA endisele presidendile Jimmy Carterile. Umbes 17 miljoni Eesti krooni suurune preemia antakse 78-aastasele ekspresidendile tema rahuvahendaja tegevuse eest, panuse eest demokraatia ja inimõiguste edendamisse ja arengumaade abistamisse.

Jimmy Carter oli USA presidendiks aastatel 1977-1981. Tema üleskutsed relvastuse piiramisele ja inimõiguste järgimisele kuulutati Nõukogude Liidu poolt silmakirjalikeks. 1978. aastal oli ta vahendajaks Camp Davidi rahuleppele Iisraeli ja Egiptuse vahel, mida peetakse tema presidendiaja kõige suuremaks eduks. Jimmy Carteri lootuse saada teiseks ametiajaks presidendiks nullis 14 kuud kestnud kriis Teheranis, kus Iraani üliõpilased hoidsid pantvangis USA saatkonna töötajaid. Katse neid jõuga vabastada ebaõnnestus. Jimmy Carter kaotas presidendivalimised ja Iraan vabastas pantvangid Ronald Reagani ametisseastumise päeval, kartes uue presidendi karmi kätt.

Jimmy Carteri presidendiaega on hinnatud mitmeti. Võib-olla valitses ta valel ajal — lepituse ja rahutaotluste asemel mõjus palju efektiivsemalt Ronald Reagani tähesõdade programm, mis kurnas Nõukogude Liidu majanduse. Need, kes pidasid Jimmy Carterit liiga pehmekäeliseks presidendiks, on teda hinnanud ideaalseks ekspresidendiks. Kunagise ameti autoriteet on tal võimaldanud tegutseda eduka rahusobitajana maailma paljudes piirkondades.

Jimmy Carter on oma kodulinnas Plainsis Georgia osariigis baptistikoguduse diakon ja peab regulaarselt piiblitunde. Uskliku inimese loomus ei sobinud vist ilmaliku valitseja karmide ülesannete täitmiseks. Rahusaadikule on sellist loomust aga just tarvis. Võime vend Jimmy Carterile paluda Jumala õnnistust.

Jeesus ütles: “Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!” (Mt 10,16).

SINAGI OLED NENDE SEAST

““Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks, ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!” Aga tema ütles Talle: “Issand, ma olen valmis sinuga minema niihästi vangi kui surma.” Kuid Ta ütles: “Ma ütlen sulle, Peetrus: kukk ei laula täna mitte enne, kui sina oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!”

Aga nad võtsid Ta kinni ja viisid ning tõid Tema ülempreestri kotta. Aga Peetrus järgis Teda kaugelt. Ja kui nad keset õue süütasid tule ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende keskele. Siis nägi üks ümmardaja Teda tule ääres istuvat ning jäi Temale otsa vaatama ja ütles: “Ka see oli ühes Temaga!” Aga tema salgas ning ütles: “Naine, mina Teda ei tunne!” Üürikese aja pärast nägi teda teine, keegi mees, ning ütles: “Sinagi oled nende seast!” Kuid Peetrus ütles: “Inimene, mina ei ole mitte!” Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine ning ütles: “Tõepoolest, see oli Temaga, sest ta on ju galilealane.” Aga Peetrus ütles: “Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid!” Ja sedamaid laulis kukk! Ja Issand pöördus ja vaatas Peetrusele; ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna, kuidas Ta temale oli öelnud: “Enne, kui kukk täna laulab, salgad sa mind kolm korda!” Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.”

Luuka 22,31-34.54-62

Head lugejad! Seekordne jutlus on salgamisest — sellest, kuidas inimene eitab oma sügavamaid veendumusi ja käitub vastupidiselt oma tõekspidamistele. Olukord, mis on ilmselt meie kõigiga juhtunud. Ka Piiblis räägitakse juhtumitest, kus inimesed teevad seda, millega nad lähevad oma parimate arusaamade ja igatsustega vastuollu. Üks niisuguseid kirjeldusi on lugu, kus Peetrus salgas Jeesuse.

JUMALA RIIGIS ON ERINEVAST MEELEOLUST KANTUD AEGU

Jüngrid olid kogenud Jeesust järgides erilist innustust ja osadust. Jeesus oli tulnud Jeruusalemma kui kuningas. Oli toimunud paasatalle söömine, milles Jeesus seadis oma surma mälestamise ehk püha õhtusöömaaja. Seega, nii avalik kui ka osaduslik entusiasm.

Selle kõige juures rääkis Jeesus aga pillutamisest ja sõelumisest — olukorrast, kus kõik paisatakse segi, kus senine innukus ei toimi enam, kus paljud lähevad ära, kahtlevad ja salgavad. Võime seda nimetada kiusatuste ajaks.

On märkimisväärne, et usuelu kõrghetkedel käsitles Jeesus väga tõsiseid teemasid — küsimusi, mis on kõike muud kui päevakajalised. Inimesed võivad elada hetkes ja nautida käesolevat päeva, Jumal näeb aga elusündmuste ahelat kui tervikut.

JUMAL SUHTLEB INIMESTEGA KIUSATUSTE AJAL INDIVIDUAALSELT

Jeesuse pöördumine “Siimon, Siimon” väljendas isiklikku muret ja osavõtlikkust. TEID sõelutakse, aga SINU eest olen ma palunud, et su usk ära ei lõpeks.

Kõik jätsid Jeesuse maha. Üldise segaduse hakul sai aga Peetrus ülesande pärast oma pöördumist teisi kinnitada. Seekord ei antud julgustamise ülesannet tugeva ja vankumatu, vaid enesekindla ja nõrga kätte. Tegelikult polnud kedagi unustatud. Jeesus palus ühe eest, et selle ühe (Peetruse) usk ei lõpeks ja andis Peetrusele ülesande pärast teisi kinnitada. Kõik olid jumaliku troosti osalised.

KAS PEETRUS VALETAS ÖELDES, ET TA ON NÕUS MINEMA NII VANGI KUI KA SURMA?

Arvan, et Peetrus ei valetanud, vaid väljendas oma siirast poolehoidu Jeesusele. Muutuvates oludes tegi Peetrus siiski midagi muud, käitus teisiti. Osadusehetkel antud lubadused ei teostunud segaduse ja kaotuse tunnil.

Samas Jeesus usaldas Peetruse usku — seda, mis oli jüngri südames.

Olen mõelnud, kui näiteks keegi minu sõpradest mind salgaks — ütleks, et ta ei tunnegi mind, pole näinud, pole kuulnud, ei tea midagi. Arvan, et seesugune asi tähendaks suhete purunemist.

Jeesus aga ei arvestanud mitte niivõrd ühekordse teoga kui südame hoiakuga. Ülestõusnud Jeesus küsis hiljem Peetruselt: “Kas sa armastad mind?” ja Peetrus vastas: “Issand, sina tead kõik. Sina tunned, et oled mulle armas.”

Enesekindlus oli purunenud, polnud illusioone, katteta lubadusi. Oli vaid südame põhjast tulev tunnistus ... Sina tead, sina tunned ...

MIKS PEETRUS SALGAS?

Pühakiri ei sõnasta otsest põhjust. On öeldud, et ta jälgis vahistatud Jeesuse ülempreestri juurde viimist eemalt. Öö oli jahe ning ta läks ülempreestri õuele vahistajate juurde, kes end sütetule ääres soojendasid.

Peetrus oli vaenulike inimeste seas osa saamas nende sütetule soojusest. Sellel hetkel end Jeesuse poole tunnistada tähendanuks halvemal juhul arreteerimist, kergema variandi puhul pilget või üksinda külma öösse tagasiminekut.

Selles hetkes sündis kolm salgamist. Ei mitte kuningate ees või ülekuulamisel, vaid vestluses teenijatüdruku ja juhuslike kohalolijatega. Lähedus vaenlasega, tema sütetule soojus kujundas Peetruse jaoks salgamissoodsa olukorra, milles valmidus vangi ja surma minna läks meelest.

Suured kiusatused pakuvad tegu lihtsais asjus, hetke vajadusis, olukorra surves.

SALGAMISLUGU ON KA HOIDUMISLUGU

Jeesus õpetas Meie Isa palves: “Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.” Vanas Testamendis on mõte, et õige palub armuajal, siis tõusuvee lained ei ulatu temani.

Psühholoogia õpetab, et inimene teeb seda, milleks on kõige vahetum käitumuslik võimalus. Kui tõekspidamised ja olukorra nõudlus lähevad vastuollu, siis inimesel on kalduvus tegutseda vastavalt situatsioonile. Kiusatuse vältimise parim tee on kiusatuslike olukordade vältimine.

Meenub portreefilm ühest nimekast kirurgist. Tohtrihärra kogus asju, mida inimesed olid alla neelanud. Kollektsioonis oli münte, sõrmuseid, pärleid, teelusikas ja isegi üks siksakiline medal. Arst ei süüdistanud inimesi selle pärast, et nad asju alla neelasid. Tema etteheide oli, et nad topivad suhu asju, mida võib alla neelata.

Midagi sarnast on ka kiusatusega. Olles vaenlaste seas tema sütetule soojas, on kerge öelda sõnu ja teha tegusid, mida pärast tuleb kahetseda. Vaenlase sütetule soojus on küll vaenlase oma, aga siiski külmas öös nii kutsuv.

Olen kuulnud üht jutustust mõisahärrast, kes otsis kutsarit. Vestluses võimalike kandidaatidega nende sõiduoskusest sai ta erinevaid vastuseid.

Üks talumees lubas, et sõidab kraavi kaldast kämbla laiuselt mööda, aga kraavi ei aja. Teine leidis, et kui vankriratta ja kraavi vahele jääb püksirihma laiune riba, siis tema on ikka tee peal. Kolmas väitis, et laseb täies traavis mööda kraavikallast nagu juuksekarva pidi, aga kraavi sisse ei sõida. Kutsari koha sai aga mees, kes ütles, et tema hoiab kraavist nii kaugele kui võimalik.

Mitte osav balansseerimine keelatu ja lubatu vahel, mitte oma suutlikkuse demonstreerimine võimaliku õnnetuse piirimail, vaid patust kaugele hoidumine muudab sulase usaldusväärseks.

MILLES ON SALGAMISLOO LAHENDUS?

Kukk laulis ning Jeesus vaatas Peetrusele ja jüngrile tulid meelde Issanda sõnad. Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti.

Jumala arm võib saada suureks inimese elus erinevatel viisidel.

See on suur arm, kui Jumal päästab meid ära kurjast ja ei saada meid kiusatusse. Palve, mida tohime paluda iseeneste, oma laste, oma maa ja rahva eest.

Jumal võib hoida kiusatuses. Õnnis on mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni...

Kuid Jumal võib armu anda ka pärast langemist. Sellel on aga üks lisatingimus: oma patt ja süü tuleb tunnistada — Jumalale ja kui tarvis, ka kaasinimestele.

Öeldakse, et sageli inimesed ei tee seda, mida nad õigeks peavad; küll aga nad õigustavad seda, mida nad teevad. Ka Peetrusel olnuks põhjusi salgamise õigustamiseks.

Jeesus ise ütles, et ta salgab, külm oli, ühestki põhimõttest ju ei öeldud lahti — on ju arukas öelda, et ma ei tunne arreteeritut jne.

Välja minekust ja kibedasti nutmisest nähtub, et toimunu puudutas Peetrust väga sügavalt. Talle tulid meelde Jeesuse sõnad: “Enne, kui kukk laulab, sa salgad kolm korda.”

See on Jumala arm, kui pärast tehtud vigu meile meenub esmalt Jumala sõna. Võib-olla kujunenud kaoses pole meil millestki kinni hoida, kõik jüngrid on laiali, Jeesus pole populaarne, vaid arreteeritud, keegi ei tea, mis saab.

 

Usun, et oma langemise tegelikkuse tunnetamises, kibedas valus toimunu pärast, purunenud enesekindluses ja teadmatuses tuleviku suhtes meenusid Peetrusele ka need Jeesuse sõnad:

“Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõpeks, ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!"

Tõnu Lehtsaar

TÕNU LEHTSAAR
Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan

KIRIKUD JA RIIK KIRJUTASID ALLA ÜHISHUVIDE PROTOKOLLILE

Aktuaalne teema

Ruudi Leinus17. oktoobril kirjutasid Eesti Vabariigi peaminister Siim Kallas ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) president piiskop Einar Soone alla ühishuvide protokollile. Palusime selgitust EKNi täitevsekretäri assistendilt RUUDI LEINUSelt.

Milles seisnevad riigi ja kirikute ühised huvid?

Protokoll on koostatud tulenevalt vajadusest määratleda need põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles valitsus ja EKN omavad ühiseid huvisid ning tunnetavad ühist vastutust.

Näiteid võiks esmalt tuua kaplanaadi alalt, kus on juba pikemaajaline koostöö ilma selle protokollitagi. Kaitseväes on palju aastaid olnud teenistuses kaplanid, kes esindavad erinevaid kirikuid. Peakaplan on ametisse nimetatud EKNi heakskiidul. Teine kaplanaadi teenistus on kinnipidamisasutustes, kus peakaplan on samuti EKNi soovitatud. Hea koostöö samuti ilma protokollita on meedia valdkonnas.

Milleks oli siis vaja veel ühishuvide protokolli?

Protokoll annab kindlustunde, et riik on edaspidigi huvitatud koostööst teatud töölõikudes, kus temal ei ole asjatundjaid ja kus on just kirikute pärusmaa. Praegu on käivitamisel meremisjon. Haiglates ei ole veel kaplaneid või töötavad nad vabatahtlikena. Koolides ei ole veel piisavalt käivitunud usuõpetus või nagu protokollis on kirjutatud — usundite õpetamine. Nüüd on ära mainitud ministeeriumid, kellega sõlmitakse koostööleping või protokoll. See annab lootust mõne niisuguse ministeeriumi suhtes, mis pole seni olnud vaateväljas.

Kes oli selle protokolli koostamise algataja?

EKN ja selle täitevsekretär Eerik Jõks. Esialgne variant töötati välja EKNi poolt, kuid seda täiendas väga asjalikult siseministeeriumi usuasjade osakond. Eks selline dokument pidigi ühiselt valmima.

Milline jõud sellel protokollil on?

See on põhimõtteliselt hea tahte näitaja. On oluline, et Eesti Vabariigis tunnustataks kirikuid ja nende rolli ühiskonnas. Kui sõlmitakse konkreetse ministeeriumiga leping, siis sellega kaasneb juba kohustus.

Protokollis on öeldud, et vähemalt üks kord aastas kohtub peaminister kas EKNi presidendi või esindajatega. Rohkem kohustusi seal kirjas ei ole, kuid protokoll on alusdokument, millega saab edasi töötada.

Poole aasta pärast on Riigikogu valimised. Kas need ei või kaasa tuua riigi ja kirikute vaheliste suhete muutumisi?

Mis poole aasta pärast juhtub, seda me ei tea. Kui võimule jäävad samad erakonnad, on asi selge. Teoreetiliselt võib uus valitsus ütelda, et eelmise valitsuse sõlmitud ühishuvide protokoll ei ole talle kohustuslik ja siis nii ongi. Loodame, et meie valitsuste poliitika nii palju ei kõigu.

Kas sõlmitud protokolli tekst on ka tavalistele inimestele kättesaadav?

Protokolli võib lugeda internetist valitsuse koduleheküljelt. Seda on levitatud ka EKNi liikmeskirikute kaudu. Protokollis ei ole midagi varjata.

Kunagi oli riigil plaan sõlmida lepinguid üksikute kirikutega eraldi.

Palju aastaid on töötanud valitsuse ja EELK vaheline ühiskomisjon. Praegune valitsus pidas vajalikuks sõlmida ühishuvide protokolli EKNiga, mis ühendab nüüdseks kümmet erinevat kirikut. Kuna Eestis ei ole enamuskirikut, siis on üsna loogiline, et leping sõlmiti EKNiga.

Kas see protokoll seab mingeid ootamatuid kohustusi liikmeskirikutele?

Liikmeskirikute heakskiit sellele dokumendile oli enne allakirjutamist olemas. Kui mõni liikmeskirik ei taha osaleda näiteks kaplanaadi töös, siis see vabadus tal on. Või kui mõnel kirikul ei ole kooli saata vastava ettevalmistusega usuõpetajaid, siis ta neid sinna saata ei saa.

Kas selline protokoll ei vähenda mitteliikmeskirikute võimalusi?

Nende võimalused on väiksemad, kuid EKNi uksed ei ole kellelegi suletud. Põhimõte on, et EKN ühendab kristlikke kirikuid.

EKN võttiski äsja vastu uusi liikmeid.

24. oktoobril oli ajalooline päev, mil võeti vastu kaks uut liiget. Täisliikmeks võeti Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. See oli oluline, sest see kirik on küllalt suure liikmeskonnaga. Vaatlejaliikmeks saamise avalduse esitas Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik ja see avaldus rahuldati.

Kas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vastuvõtmisele avaldas mõju ka see, et piiskop Einar Soone kohtus hiljuti Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II-ga?

Juba enne nende kohtumist oli teada, et see kirik tahab tagasi tulla EKNi liikmeks, kus ta oli 1993. aastani ja pärast selle kiriku ametlikku registreerimist osutus see võimalikuks. Praegune patriarh oli EKNi üks asutajatest.

Soovime head koostööd ja õnnistust kõigile liikmeskirikutele.

25. oktoobril 2002

VIIS LEIBA JA KAKS KALA

Hugh WalkerTartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris korraldatud Eesti EKB Liidu pastorite päevadel oli üheks loengupidajaks HUGH WALKER Kanadast. Palusime sellel 76-aastasel Jumala riigi töötajal jagada oma kogemusi Kuulutaja lugejatele.

Tõlkidena aitasid intervjuud teha Peeter Lige ja Vincent Price.

SA OLED EESTIS KÄINUD PALJU KORDI. MIKS?

Mind kutsuti siia Eesti EKB Liidu poolt. Mind rõõmustab siinsete kristlaste osadus ja olen alati õnnelik siia tulles. Siin on inimesed, kes tunnevad vastutust Jumala Sõna tõdede kuulutamise eest ja noored tahavad väga tundma õppida neid tõdesid.

KANADA EI OLE SINU SÜNNIMAA?

Emigreerusin Põhja-Iirimaalt Kanadasse juba ammu, et seal Issandat teenida. Põhja-Iirimaa on teile päevauudistest tuttav. Seal kuulutatakse aga ka väga edukalt evangeeliumi.

PAAR AASTAT TAGASI TEKKIS SUL KANADA PASSIGA VALGA PIIRIPUNKTIS PROBLEEME.

Mul on kaks kodakondsust. Eestisse on Briti passiga lihtsam tulla, sest siis ei ole viisat vaja. Enamikus maailma osades reisin Kanada passiga.

KAS SA OLED JUBA NOORUSEST PEALE JUMALA RIIGI TÖÖL?

Sain päästetud 17-aastaselt. Käisin ennegi kirikus. Ühel päeval rääkis keegi minuga nagu mees mehega. Seni ei tähendanud kirikupingis istumine mulle midagi erilist. Olla kristlane tähendab seda, et oled isiklikult kohtunud Jeesuse Kristusega. Kuulusin presbüterlaste kogudusse.

20-aastaselt lõpetasin kolledži ja läksin tööle Šotimaale. Ma elasin seal, jutlustasin neile ja siis kutsuti mind Glasgow’sse poolteiseks aastaks kahe väikese kiriku pastoriks. Ühes oli jumalateenistus hommikul ja teises õhtul. Need kogudused kasvasid väga kiiresti. Seejärel kutsus Kanada presbüterlaste kirik Iiri kirikust noori mehi appi ja ma läksin Kanadasse.

Ma julgustan noori mehi minema Jumalat teenima, aga ka olema kristlased seal, kus nad on, olgu nad õpetajad, kaevurid või kes iganes.

KAS KANADA OLUKORD ERINES PÕHJA-IIRIMAA OMAST?

Elu ei olnud parem, kuid seal oli rohkem võimalusi evangeeliumi kuulutamiseks. Paljudes kogudustes ei olnud pastoreid, ainult suvel tulid kolledžite üliõpilased appi. Alustasin seal 23-aastaselt koguduste rajajana. Olin igas koguduses poolteist-kaks aastat ja töötasin kokku kaheksa aastat.

MIDA SA TEGID, ET NEED KOGUDUSED KASVAMA HAKKASID?

Esiteks tuleb evangeeliumi kuulutada väga selgelt. Sa pead olema ise läbi elanud selle, mida sa kuulutad. Teine osa on selle paiga külastamine. Käisin ukselt uksele, koputasin, rääkisin neile kirikust, küsisin, kas neil on lapsi, rääkisin pühapäevakoolist ja noorteprogrammist. Läksin nende juurde jälle tagasi. Igal pärastlõunal käisin ja koputasin ustele. Igal hommikul õppisin Jumala Sõna. See on olnud sellest ajast minu põhimõte.

SINU ELU VÕIB VIST VÄGA KIRJUKS NIMETADA?

Läksin täisajaga Youth for Christ noortetööle. Selles alustas kunagi ka Billy Graham. Nendel olid suured evangelisatsioonid igal laupäeval. Neli aastat olin sellel tööl. Siis läksin tagasi Suurbritanniasse ja kuulutasin seal neli aastat evangeeliumi. Kõige rohkem olin Walesis, Lõuna-Inglismaal ja Lõuna-Šotimaal. Seejärel olin Vancouveris evangeelses vabakoguduses kaheksa aastat pastoriks.

1962. aastal asutasime kümne mehega Vancouveri lähedal kaheaastase kolledži. Hiljem arenes sellest ülikool. Nüüd on seal üle kolme tuhande üliõpilase ja viis erinevate uskkondade seminari. Seal ei õpetata mitte ainult teoloogiat, vaid ka ilmalikke erialasid.

PAISTAB, ET SINU KÄES LÄHEB IGA ASI HÄSTI.

Mul on alati olnud ka läbikukkumisi koos eduga, kuid mitte kunagi suuri. Minu viimane kogudus oli uus kogudus. Inimesed ei olnud orienteeritud evangeelsele tööle. Mul oli raskusi selle koguduse ümberkasvatamisega. Vaja oli uusi inimesi. Nüüd läheb seal hästi. Olin pastoriks kuni pensionile jäämiseni.

TARTUS RÄÄGID SA EESTI PASTORITELE RAHAASJADEST.

Piibel on majanduslikes asjades väga sirgjooneline. Jumal austab neid, kes austavad Teda.

Üks asi, millega me saame Jumalat austada, on kümnise maksmine. Kümnist ei maksta selleks, et saada, vaid selleks, et anda. Kümnis on põhimõte, mida tuleb praktiseerida. Jumal on selle kirjutanud oma Sõnasse.

Fonde tuleb kasutada ausalt ja kohusetundlikult. Ma ei küsi raha enda jaoks. Ma olen Jumala laps, Ta teab minu vajadusi, Ta teab, mida ma teen. Minu ülesanne on Jumalat usaldada.

KAS KANADAS ON KÜMNISE MAKSMINE ÜLDINE?

Kümnist õpetatakse, kuid ei praktiseerita palju. Kõige rohkem praktiseerivad seda nelipühilased ja kodugrupikogudused. Baptistidel ei ole asi nii hea. Nende pastorid ei õpeta seda, sest paljud pastorid ise ei maksa kümnist ja imestavad siis, miks on neil alati probleemid.

KAS SA OLED ISE MAJANDUSLIKUS KITSIKUSES OLNUD?

Ma ei ole kunagi rikas olnud, kuid mul on alati olnud see, mida vaja. Et mõista piibellikke põhimõtteid, ei pea tingimata näljas olema.

Kui ma läksin oma perekonnaga tagasi Suurbritanniasse, võttis kuus kuud aega, enne kui minu tööd tunnustati. Mul oli naine ja neli tütart. Oli väga kitsas aeg. Aga me jäime Jumalale ustavaks. Õppisime tundma, kuidas tunnevad end vaesed inimesed.

PALUN TOO ÜKS HEA NÄIDE MAJANDUSE VALLAST!

Mind kutsuti appi ühele Kanada baptistiliidule. Seal oli 140 kogudust ja kogudustes oli 18 tuhat liiget. Aitasin neil koguda 1,2 miljonit dollarit. See oli puhtalt koguduste sisene asi ja raha ei kogutud väljaspool kogudusi. Summa oli mõeldud uute koguduste rajamiseks.

Algul sai see viga tehtud, et räägiti miljonist dollarist. Kõik väikesed kogudused ütlesid, et see on liiga suur raha.

Kuidas peaks sööma elevanti? Ikka üks suutäis korraga. Kui te inimestelt raha küsite, siis tuleb neile kõigepealt näidata, et selle summa kogumine on reaalne. Näitasin liidu juhtkonnale, kuidas seda raha võiks koguda. Paljud neist olid usklikud ärimehed.

On võimalik, et kahe aasta jooksul sureb kaks tuhat liiget. Jääb 16 tuhat liiget. Neist neli tuhat teenivad regulaarselt raha. Igaühelt oleks vaja 250 dollarit. Kogudes kolm aastat, tähendab see üle 80 dollari aastas. Iga päev tuleks kokku hoida ühe tassi kohvi raha. Ja sellega oldi nõus. Ma ütlesin, et iga päev pole vajagi, aitab viiest päevast nädalas. Piiblis kirjutatakse, et viie tuhande mehe söötmiseks piisas viiest leivast ja kahest kalast.

Miljon on suur raha, aga kui kõik kaasa mängivad, võib selle kokku saada. Ja mitte ainult ühe miljoni.

Ei tohi minna lapse juurde ja öelda, et anna oma jäätis mulle. Laps ütleb “ei”. Aga kui küsida: “Anna ampsu!” siis võib selle saada. Nii on ka Jumala riigis. Küsitava asja peab tegema inimeste jaoks väikeseks ja saavutatavaks. Muidu on ainult probleemid.

KAS SEE PÕHIMÕTE KEHTIB AINULT RAHA KOHTA?

Mõni inimene ütleb, et ta ei suuda terve linna haigeid külastada. Mina ütlen, et olgu, aga suudaksid sa kord nädalas ühte inimest külastada? Peab küsima seda, mis on lihtne ja saavutatav.

EESTI EI OLE AINUS MAA, KUS SA ÕPETAMAS KÄID.

Eestist lähen Ukrainasse Zaporožjesse. Õpetan seal kaks nädalat kolledžis viis-kuus tundi iga päev. Sealt lähen Siberisse Omskisse. Eelmisel aastal avasime seal uue kolledži. Omskis olen kolm päeva. Aitan neid finantsiliselt. Käin Moskvas ja seejärel lähen Ufaasse, kus on konverents 200 pastoriga. Räägime neile Vincent Price’iga neli päeva juhtimisest. Kodust olen eemal 26 päeva.

SUL ON SINU EA KOHTA MEELETULT ENERGIAT.

Tegelikult olen praegu väsinud.

VIST SELLEPÄRAST, ET ON HILINE ÕHTU. TÄNAME JA SOOVIME JUMALA ÕNNISTUST SINU VIIE LEIVA JA KAHE KALA KASUTAMISEKS.

18.-19. oktoobril Tartus

JUMAL ON AUMEES

Anne Graham Lotz“Kuidas võis Jumal midagi niisugust lubada?”

Teleshow “Ja nüüd — tõde” intervjueeris Billy Grahami tütart. Silmas pidades 2001. aasta 11. septembri sündmusi küsiti temalt: “Kuidas võis Jumal midagi niisugust lubada?” Anne Graham Lotz andis väga põhjendatud ja õpetliku vastuse. Ta ütles:

“Ma usun, et Jumal, nagu meiegi, on selle üle sügavalt kurb. Aga me peame ühte asja selgelt nägema: juba aastaid ajame me Jumalat oma koolidest, valitsusest ja elust välja ja kuna Ta on aumees, usun ma, on Ta vaikselt tagasi tõmbunud. Kuidas võime me oodata, et Jumal meid õnnistab ja kaitseb, kui me ometi Temalt nõuame, et Ta meid rahule jätaks?”

Palju e-posti sõnumeid on ümber maailma tiirelnud ja üksikasjalikult käsitlenud 11. septembri sündmusi, aga see lause peaks meid tähelepanelikuks tegema: “Kuidas võime me oodata, et Jumal meid õnnistab ja kaitseb, kui me ometi nõuame, et Ta meid rahule jätaks?” Meenutage vaid viimaseid sündmusi, terrorirünnakuid ja tulistamisi koolides ning mõtelgem koos võimalike põhjuste üle.

Minu arvates algas kõik sellest, kui Madeline Murray O’Hare (ta mõrvati ja tema laip leiti hiljuti) kurtis, et ta ei taha, et meie koolides palvetataks — ja me olime temaga nõus. Üks teine jälle ütles, et ei peaks koolides Piiblit lugema — Piiblit, mis ütleb: sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa pead oma ligimest armastama nagu iseennast. Me andsime oma nõusoleku.

Dr. Benjamin Spock astus üles ja ütles, et me ei tohiks oma lapsi mingil juhul karistada, kui nad halvasti käituvad. Nende väike isiksus saaks selle läbi kiiva käänatud ja me võiksime nende eneseteadvust kahjustada (dr. Spocki poeg tappis ennast). Me ütlesime, et selline ekspert nagu tema peaks juba teadma, millest ta räägib ja olime nõus. Siis nõudis keegi, et õpetajad ja koolijuhid ei tohi meie lapsi mitte mingil juhul vastutusele võtta, kui nad distsipliini rikuvad ja koolivalitsus kehtestas, et ükski kooli juhtiv tegelane ei tohi lapsi karistada, sest keegi ei taha ju sattuda ajakirjanduses halba valgusesse või koguni kohtu alla. (Seejuures on suur vahe “vastutusele võtmise” ja karistamise, löömise, kõrvakiilu andmise, alandamise, jalge alla tallamise jne vahel.) Nii me olime nõus.

Keegi astus energiliselt selle eest välja, et meie tütred võiksid rahulikult aborti teha, kui nad tahavad ja nad ei peaks seda isegi oma vanematele ütlema. Ka selleks andsime me oma “jah”-sõna. Siis seletasid mõned targad koolijuhid, et poisid on ju ometi poisid ja teevad “seda” niikuinii. Niisiis peaksid õpilased saama kondoome, kui nad tahavad, et nad saaksid endale niipalju mõnu tekitada kui nad tahavad ja me ei hakka vanematele jutustama, et need neile koolis kingiti. Kõik olid päri.

Mõningad meie tipp-poliitikud astusid selle eest välja, et igaühel oleks eraelus õigus teha, mis ta tahab, niikaua kui ta oma tööd korralikult teeb. Meie olime nõus ning ütlesime, et on ükskõik, mida keegi (kasvõi president) eraelus teeb, niikaua kui ta oma kohustused täidab ja majandusel hästi läheb.

Keegi ütles: trükkigem ajakirju alasti naiste piltidega ja seletagem, et see on normaalne ja elulähedane. Nii saaks kõige paremini väljendada naise keha ilu. Kõik ütlesid “jah”.

Mõned läksid veel ühe sammu edasi selle ilu väärtustamisega ja avaldasid alasti laste pilte ja panid need internetti üles. Ka sellele ütlesime me “jah”. Konstateerisime, et igaühel on ju lõpuks õigus oma arvamust vabalt väljendada.

Meelelahutustööstus ütles: laske meil teleshowsid ja filme teha, mis selle maailma rikutud palet, vägivalda ja keelatud seksi propageeriks. Ja siis lubage meil muusikat lindistada, mis vägistamisele, uimastite juurde, mõrvama, ennast tapma ja saatanlikele mõttearendustele üles kutsub. Meie seletasime, et siin on tegemist ju ainult meelelahutusega. Meid mõjutama ei hakka see üldse. Keegi ei saa seda tõsiselt võtta. Niisiis võime me seda rahulikult edasi teha.

Nüüd küsime me enda käest, miks meie lastel südametunnistust ei ole, miks nad head ja kurja eristada ei oska ja miks nad ei kohku tagasi võõraid inimesi, oma klassikaaslasi või ka ise ennast tapmast. Võib-olla me leiaksime põhjuse, kui me piisavalt kaua järele mõtleksime. Ma arvan aga, et siin lõigatakse seda, mida külvatakse.

“Armas Jumal, miks sa ei päästnud
tüdrukut, kes tapeti tema oma klassi ruumis?
Sõbralike tervitustega — murelik õpilane.”

Ja vastus:

“Armas murelik õpilane,
mul on keelatud koolidesse tulla.
Sõbralike tervitustega —
Jumal.”

Kummaline, kui lihtne on inimestel Jumal prügikasti visata ja siis küsida, miks maailm põrgu poole tüürib.

Kummaline, et me usume ajalehti, aga seame küsimärgi alla selle, mida Piibel ütleb.

Kummaline, et igaüks tahab küll taevasse saada, aga ei taha mingil juhul uskuda, mõtelda, öelda ega teha seda, mis Piiblis kirjas on.

Kummaline, et keegi võib öelda: “Ma usun Jumalat,” aga sellele vaatamata järgida saatanat, kes, muuseas öeldes, kah Jumalat “usub”.

Kummaline, et me nii kiiresti kohut mõistame, aga enda üle otsustada ei luba.

Kummaline, et võite tuhat nalja e-postiga laiali saata ja nad levivad nagu kulutuli. Aga kui te hakkate sõnumit Jeesusest Kristusest levitama, kõhklevad inimesed selle edasiandmisel.

Kummaline, et himur, maitsetu, vulgaarne ja rõve esitatakse kõikjal ilma takistusteta, aga avalik vestlus Jumalast surutakse koolides ja töökohtades tavaliselt maha.

Kummaline, et mõni on pühapäeviti nii vaimustatud Jumalast, aga ülejäänud nädala veedab kui nähtamatu kristlane.

Kummaline, et me palju enam oleme mures selle pärast, mida teised inimesed meist mõtlevad kui sellest, mida Jumal meist mõtleb.

Ja siis juhtub midagi, mis maailma hingedelt tõstab ja me oleme pettunud, et Jumal vahele ei sega. Ta on ju selleks kohustatud?

Entscheidung

JUMALA JUHTIMINE

Mida tähendab mulle Jumala juhtimine?

Kui ma olin alles noor, siis võisin loota oma vanematele ja õpetajatele koguduses, et nad juhataksid mind Jumala teedel.

Aga kui ma kasvasin suureks, siis ma hakkasin tõsiselt otsima Jumala juhtimist oma elus. Ma proovisin Jumala tahet mitut moodi leida. Ma palusin, et Jumal mind juhataks, et Ta avaks ühtesid uksi ja paneks teisi kinni, et Ta räägiks minuga häälega või Piibli salmide kaudu. Ma proovisin Gideoni meetodit ja isegi avasin Piibli, panin sõrme juhusliku salmi peale ja lootsin, et Jumal selliselt minuga räägib.

Nüüd ma vaatan tagasi ja näen, et Jumala juhtimine on olnud hoopis teistsugune, kui ma aimasin ja lootsin.

Mu Jumal, kes on mu ISIKLIK Päästja, juhib mind ISIKLIKULT. Kui Ta hoolitseb linnukeste eest ja iga mu juuksekarva eest, siis Ta hoolitseb KINDLASTI mu elu eest.

Ma räägin lühidalt kahest juhtumist oma elus, kus ma nägin Jumala juhtimist.

Ühel vihmasel päeval, kui sõitsin isa autoga linnas, olin just pööranud suurelt maanteelt ära ja ootasin punase tule taga, et saaksin edasi rutata. Rääkisin palves Jumalaga ja mu palve puudutas tihti suurt probleemi mu elus. Mu südames oli küsimus: “MIKS?” Miks Jumal mind just sellisesse olukorda oli pannud?

Kui tuli muutus roheliseks, sõitsin ilma mõtlemata kiiresti edasi. Mulle ei tulnud pähegi, et oli vihmane ilm ja tee oli libe. Teised autod oleksid võinud teeristil libiseda. Võib-olla teised ei oleks mind udu tõttu näinud. Nad oleksid võinud olla lohakad sõitjad, kes ei hooli punasest tulest.

Ma ehmusin, kui märkasin, kui palju usaldust mul oli nende tulede vastu ning mida nad tähendavad ja ütlevad autojuhtidele. Valgusfoor on ju ainult masin.

Mul oli häbi, kui ma aru sain, et olin usaldanud rohkem tulesid kui oma taevast Isa oma elus ja probleemides.

Selle näitega tahan ma öelda, et usaldus, täielik lapselik usaldus on esimene aste Jumala tahte leidmiseks meie elus. Meie usaldus peab olema sama automaatne kui minu usaldus valgusfoori vastu.

Toon veel teise näite oma elust. Hakkasin tundma rahutust oma töö suhtes. Olin töötanud natuke üle aasta poes müüjana.

Sellest saadik, kui ma selle töö sain, ei olnud ma eriti rõõmus selle üle, sest ma otsisin teistsugust tööd.

Aga Jumal sai mind sellel töökohal oma tunnistajana tarvitada. Kui ma hakkasin aru saama, et Jumalal oli oma põhjus selleks, et ma pidin käima sellel tööl, siis see rõõmustas mind ja ma käisin tööl hea meelega.

Aga rahutustunne, mis tekkis, pani mind paluma ja Jumala imelise juhtimise läbi sain ma uue töö, mis on rohkem minu isiklikele huvidele vastav. Ma olen kindel, et see rahutustunne mu hinges oli Jumalast.

Jumal ei rääkinud minuga pasunatega ega valju häälega.

Jumal räägib inimestega vaikse liigutuse või vaikse häälega. Kui sa otsid Jumala juhtimist oma elus, ära otsi pasunahääli, kuigi Jumal mõnikord räägib inimestega imelistel viisidel, nagu inglite või nägemuste või unenägude kaudu.

Piibel ei õpeta, et me paluksime ja otsiksime sellist juhtimist, vaid Piibel juhatab meid otsima Jumala juhtimist Tema Sõnas ja palves ja ootava hingega. Ära otsi pasunaid, vaid otsi vaikust. Otsi aega vaikselt olla Jumala ees ja oodata, et Ta vastaks su palvele.

“Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal!” (Psalm 46,11). Jumal räägib meiega vaikusetundidel.

Mu Jumal on õrn ja armas Isa.
Ta ei jäta mind maha ja Ta ei jäta ka sind.

“Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan! Oma tiivasulgedega kaitseb Ta sind ja Tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist!” (Psalm 91,2.4).

ESTHER WILBIKS
Usurändur 1984

 

OLEVISTE KIRIKU TORN AVATI KÜLASTAJATELE

16. oktoobril avati külastajatele Tallinna Oleviste kiriku torni vaateplatvorm. Kogudus lubas linnarahval kuni oktoobri lõpuni torni tasuta külastada ja see tõi kiriku ukse taha pika järjekorra.

Aprillikuust läheb tornis käimine tasuliseks. Praegu maksab kogudus valvuritele palka ise. “Teeme seda tänutäheks linnale,” ütles koguduse vanematekogu esimees Siim Teekel.

Kirik on muinsuskaitse all. Torn remonditi ja vaateplatvorm rajati linna raha eest. Ühtteist on veel pooleli. Tööde maksumuseks on neli miljonit krooni.

Torni kiviosa on nüüd elevandiluu värvi. Siim Teekeli sõnul olid keskajal linnamüür, Pikk Hermann ja kõik paekiviehitused krohvitud ning lubi andis niisuguse tooni.

Järgmisel aastal kiriku remont jätkub — parandatakse katus ja krohvitakse lõunalööv.


Tallinna aselinnapea Rein Lang (paremal) ja Siim Teekel Oleviste kiriku torni avamisel

VALIMISED OLID EDUKAD

20. oktoobril valiti kohalikesse volikogudesse Eesti EKB Liidu koguduste pastoritest ja töötegijatest Isamaaliidu kandidaatidena Paul Gill (Lihula vald), Tiit Niilo (Kuusalu vald), Aare Tamm (Ridala vald), Erki Tamm (Kärdla linn) ja Toomas Tippi (Paide linn). Teiste erakondade ja valimisliitude nimekirjades pääsesid volikogudesse Ago Rand (Puka vald, Rahvaliit ja Eesti Kristlik Rahvapartei), Toivo Teekel (Võru linn, Reformierakond ja Eesti Kristlik Rahvapartei), Heldur Väljamäe (Kohila vald, Res Publica) ja Toomas Vallimäe (Ridala vald, valimisliit Koduhoidjad).

 

 

kuulutaja@hotmali.com