Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 9 (131) September 2000 XII AASTAKÄIK

Sisukord

Vaenulikus maailmas ustav * Avati Antsla palvela * Tippkommunist leidis peavarju pastoraadis. Intervjuu Uwe Holmeriga * Aktuaalne teema: lühiintervjuu Siim Teekeliga * Koguduste kasvu konverents Liverpoolis * Eestlaste ja venelaste usklikkus * Piiblitõlkijatel on tööd veel palju * Ma olin hea kirikuliige


Tallinna Oleviste kogudus tähistas oma 50. aastapäeva.

Kunagi oli Oleviste Tallinna kõrgeim torn. Psalmist laulab: "Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas! Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti! Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, Tema suurus on uurimatu!" (Psalm 145,1.3). Kõrged ja madalamad tornid sümboliseerisid kogu maailma Looja suurust ja näitasid Tema oletatava elupaiga poole.

Oleviste ei ole enam ammu Tallinna kõrgeim torn. Samal ajal kui ehituskunst areneb edasi, teeb inimeste jumalatunnetus kahjuks läbi taandarengut. See ei tähenda, et me peaksime vaimulikesse kõrgustesse püüdlemisest loobuma. Vastupidi. Ikka ja jälle kuuleme sõnumeid usklikest inimestest, kes Jumala Sõna kuulutamist väga tõsiselt võtavad ja kelle tööd saadab edu. Mineviku ja tänapäeva usukangelased olgu meile eeskujuks ja julgustuseks.

Kõige tähtsamad ei ole tornid. Kõige tähtsam on see, et inimesed jõuaksid sinna, kuhu tornid osutavad.

VAENULIKUS MAAILMAS USTAV

Mul on väga hea meel olla Amsterdamis. Sellest kohast on mul imelisi mälestusi. 1971. aastal olin ma kutsutud samalaadsele konverentsile. Sel ajal töötasin ma hotellinduses. Nädal aega pärast seda, kui olin kuulnud dr. Billy Grahami jutlustamist ja kõnet maailma vajadustest, puudutas mind Jumal ja ma võtsin vastu kutse asuda Teda teenima. 1975. aastal loobusin hotellimajandusest ja hakkasin kirikut ehitama. Me olime tookord kolmekesi - mina, mu naine ning veel üks kaaslane. Jumala armust on meil nüüd Liibanonis kuus kirikut. Meil on ka piiblikool, kus õpetame Liibanoni inimesi selleks, et võiksime nad sõnumiga Jeesusest Kristusest saata üle terve araabia maailma.

Kui Issand kord taas tuleb, ei tule Ta jutlustaja ega õpetajana, vaid suures auhiilguses mõistma kohut elavate ja surnute üle. Ka juhul, kui Ta tuleks jutlustajana, ei muudaks Ta ainsatki sõna sellest, mida Ta varem on öelnud. Sest kirjutatud on: "Mina, Issand, ei ole ennast muutnud" (Ml 3,6). Kuna Tema on Jumal, kes ennast ei muuda, ei muutu ka Tema sõna iialgi.

Meie, evangelistid, oleme Jumala saladuste majapidajad. Ja majapidajalt eeldatakse, et ta on igas elusituatsioonis ustav. Usalduse petmiseks ei ole mingeid vabandusi. Mul on mõned mõtted, mida tahaksin teiega jagada.

ALATI, KUI ME JEESUSE POOLELE ASUME, ON OODATA VAENULIKKUST

Jh 17,14 palub Jeesus Isa, öeldes: "Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nagu minagi ei ole maailmast." Paulus ütleb: "Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga" (2Ti 3,12). Meie Issanda ja Püha Vaimu õpetuse kohaselt ei ole tagakiusamiste eest pääsu, sest maailm vihkab meid. Me kõik puutume kokku tagakiusamise mitmesuguste vormidega, olgu vaimsete või füüsilistega. Ja me peame olema valmis sellega silmitsi seisma. Jeesus ütleb meile: "Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki." (Jh 15,20).

Meie kui usklikud häbeneme tihtipeale Kristusest rääkida. Maailma surve ja tagakiusamiste pärast on meil häbi oma Piiblit kaasas kanda. Miks? Sest me ei ole valmistunud niisuguseks surveks ja niisuguseks tagakiusamiseks. Meie probleem on selles: kui me esitame rõõmusõnumit Kristusest teistele inimestele, kirjeldame me tavaliselt ainult rahu, stabiilsust, õnne ja rõõmu. Selle tulemusena on noored usklikud sageli ðokeeritud, kui nad satuvad silmitsi probleemide, kannatuste, surve ja tagakiusamistega.

Me peaksime teadma ja oma kuulajatele selgeks tegema, et rõõm ja rahu, mis meil Kristuses on, ei kaitse meid raskuste, kannatuste ja tagakiusamiste eest. Ja veel ütleb Jeesus: "Seda olen ma teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud." (Jh 16,33).

Jeesus ütleb väga selgelt, et maailm hakkab meid vihkama. "Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid" (Jh 17,14). Maailm ei vihka meid mitte sellepärast, et me oleme halvad, vaid sellepärast, et meil on Jumala sõna.

Maailmas ei ole me üksnes vihatud, vaid ka võõrad. Viitan taas samale salmile: "Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast." (Jh 17,14). Kui me oleksime sellest maailmast, siis maailm armastaks meid, kuna ta armastab omasid. Ent meie ei ole maailmast, meil on teistsugused eesmärgid ja teistsugune loomus. Me oleme jumaliku loomuse partnerid. Mis ootab võõrast võõral maal? Me kõik teame, et teda ootab kokkupuude kohtuprotsesside, probleemide ja kannatustega. Kõik prohvetid ja pühakud, kes on läinud enne meid, on tunnistanud, et nad on maa peal võõrad ja rändajad. Neid on julmalt proovile pandud, kividega surnuks visatud ja mõõgaga hukatud. Kirjutatud on, et maailm ei olnud neid väärt; kuid nemad jäid Jumala sõnale ustavaks kuni lõpuni - kõigile kannatustele ja kiusamistele vaatamata (He 11,38).

Seega, kõige esmalt peame me teadma, et vaenulikkust on oodata alati, kui me seisame Jeesuse poolel. See viib mind järgmise punkti juurde.

EVANGELISTI ÕIGLANE ELU TOOB KAASA VAENULIKU MAAILMA AUSTUSE

Ro 13,3 ütleb Paulus: "Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele." Ta jätkab öeldes, et kui te ei taha nende võimu ees hirmu tunda, tehke seda, mis on hea ja te pälvite nende kiituse.

Oleme ühel araabia kultuuriga maal teeninud ligemale kümme aastat. Selle maa inimesed usuvad, et nad on kristlaste käe läbi palju kannatanud. Nad vaatavad läänemaailma kui "kristlikku" maad. Nad süüdistavad Läänt oma laste tapmises ning oma kodude ja tuleviku hävitamises.

Alguses oli meil väga suuri raskusi. Nad jälgisid iga meie sammu. Pika aja pärast nad avastasid, et meie ainus eesmärk oli näidata neile Kristuse armastust. Meil ei olnud mingit salajast eesmärki ning me ei taotlenud ei kasu ega materiaalseid tulusid. Nad hakkasid meid usaldama ning andsid meile loa jagada oma linnade tänavail kümneid tuhandeid Uusi Testamente. Meie üllatuseks näidati maa presidendi erikäsu kohaselt filmi "Jeesus" rahvuslikus televisioonis, kus seda vaatas umbes 20 miljonit inimest.

Taaniel elas riigis, mille süsteem oli tema usu suhtes vaenulik. Tema vaenlased pidasid teda päeval ja ööl silmas, leidmata ometi ühtki eksimust, mida tema vastu kasutada. Ta oli aus ning pälvis kuninga armastuse. Lõpuks võtsid ta vaenlased ta kinni ja heitsid lõvikoopasse.

Tema aga jäi ustavaks kuni lõpuni. Milline oli tulemus? Näitelavale astus Jumal, kes päästis Taanieli. Ning kuningas määras: "Üksnes Taanieli Jumalat tuleb teenida." Ma kutsun teid üles olema nagu Taaniel ja seisma üksi teiste vastu.

Vanas Testamendis on Jumala korraldus oma rahvale. Jr 29,7 loeme: "Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!" Uues Testamendis annab Paulus samasuguse korralduse (1Ti 2,2): "[Paluge] kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses." Kui meie usklikena niimoodi elame, muudame me maailma.

Te võite ütelda: "Me oleme palunud. Me oleme elanud Jumalale meelepärast elu ja näidanud neile Kristuse armastust, ent nad kiusavad meid endiselt taga. Mida me saame teha?" See juhatab mind järgmise punkti juurde.

USTAVUS ISSANDALE JA TEMA RÕÕMUSÕNUMILE VAENULIKKUSE KIUSTE ON JUMALIK NÕUDMINE

Jeesus ütleb Smürna koguduse inglile: "Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!" (Ilm 2,10).

Jumala probleem maa asukatega on nende ustavuse puudumine. Ho 4,1 ütleb Ta: "Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist."

Te võite küsida: "Kas miski võiks aidata meil vaenulikus maailmas julgust säilitada?" Jah, on küll, ning see viib mind järgmise punktini.

MEIL AITAB JULGUST SÄILITADA ÜKSNES TEADMINE, ET KOGU MEELEVALD JA VÄGI ON JEESUSE PÄRALT

Jeesus ütleb Mt 28,18: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal." Me teenime hiilguse Issandat, kõikvõimsat Jumalat. Juuksekarvgi ei lange meie peast Tema teadmata.

Tema oli see, kes oma käega kirjutas kuninga jaoks seinale hoiatuse ning tegi lõpu tema kuningriigile; Tema saatis oma ingli sulgema lõvide lõugu, nii et nad ei teinud Taanielile viga; Tema andis Jordani vetele käsu müürina seista; Tema seisis Laatsaruse haua juures ja ütles: "Laatsarus, tule välja!"; Tema käskis tormisel merel rahuneda; Tema tõusis surnuist üles.
Kas pole Ta siis väärt, et Teda usaldada? Kas pole Ta siis väärt, et me Tema pärast kasvõi sureksime? Kuidas võime me hirmu tunda, kui need asjad meil meeles on? Kuidas võime me hirmu tunda, kui me näeme tühja hauda? Ole ustav surmani. Uskliku jaoks ei ole surm enam vaenlane. Surm on tee, mis viib meid igavesse koju. Surm on kanal, mille kaudu me näeme Jeesust. Nagu on kirjutatud, "kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest" (2 Ko 5,6).

Ühel päeval sõitsin piiblitundi minnes läbi linna, mida kontrollis Druze miilits. Kaks meest lähenesid mulle mootorrattal. Tagumine neist sihtis mind relvaga ja viipas, andes märku peatumiseks. Jäingi seisma. Ta astus mootorrattalt maha, istus minu kõrvale, hoidis mind endiselt sihikul ning ütles: "Sõida!" Kui me peateelt ära keerasime, olin ma tõesti hirmul. Nad viisid mu ühe hoone juurde, mis oli linnast üsna kaugel, ning mõne minuti pärast leidsin end lukustatud toast. Nad võtsid ära kõik minu asjad peale Uue Testamendi.

Ma palvetasin ning avasin siis oma Uue Testamendi, et seda lugeda, ent ma värisesin kui haavaleht. Ma ei suutnud lugeda, nõnda siis palvetasin taas. Mõtlesin, et Jumal aitab mind, kuid mu enese üllatuseks mu hirm üksnes kasvas. Siis laskusin põlvili ja valasin oma südame Jumala ees tõepoolest tühjaks. Sel hetkel tuli mulle meelde see kirjakoht: "Kui me oleme oma ihust lahus, oleme me koos Issandaga." Kordasin seda salmi oma mõttes. Äkitselt olin ma vaba oma armastusest naise, laste ja kiriku vastu - ja isegi elu enese vastu. Ma ei värisenud enam ning mõtlesin ainult: "Ma tahan näha Jeesust!" Samal ajal avanes uks ning mind viidi ülekuulamisele. Ma olin nagu lõvi.

Lühidalt, ülekuulamise ajal tuli ruumi üks härrasmees. Kõik tõusid püsti ja andsid talle au. Ta andis käsu mind endisse ruumi tagasi viia. Kui pool tundi oli möödunud, tuli üks noormees kõigi mu paberitega ja ütles: "Te võite minna." Ta katsus mind tagaukse kaudu välja viia, aga ma ütlesin talle, et tahan minna eesuksest, et näha neid inimesi, kes mind olid üle kuulanud ning öelda neile aitäh minu vabastamise eest. Läksin nende inimeste juurde ja tänasin neid. Lubasin, et tulen järgmisel nädalal tagasi nendega kohvi jooma. Järgmisel nädalal läksin, kaasas Piibel ja kiri, mis seletas neile lunastust. "Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja."

Seistes silmitsi ähvardavate katsumustega, mõistis Paulus oma eluülesande tähtsust, aga ta mõistis ka seda, milline uskumatu õnnistus oleks olla koos Kristusega. Ta kirjutab: "Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem." (Fi 1,22-23). Jeesus ütleb: "Ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgusse hukata." (Mt 10,28).

Seda öelnud, tahaksin ma edasi minna viimase põhimõttega, mis aitab meil vaenulikus maailmas tugevaks jääda.

EVANGELIST VAJAB TAEVAST TARKUST

Kg 3,1 kirjutab: "Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all." Edasi, salmis 7 loeme: "Aeg vaikida ja aeg rääkida".

Me peame teadma, millal rääkida ning peame teadma ka, millal vaikida. Kui me räägime ajal, mil peaksime vaikima, võib see olla ohtlik. Kui me vaikime rääkimise ajal, on see samuti ohtlik. Meil on vaja taevast tarkust. Jk 1,5 ütleb: "Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse." Paluge tarkust, ärge lülitage Püha Vaimu oma tööst välja ja ärge unustage Jumala suuri lubadusi. Ärge unustage seda Jeesuse kallihinnalist lubadust: "Mida iganes te palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel" (Jh 16,23).
Meie probleem on täna selles, et me oleme kaotanud kõige vägevama relva saatana ja kõigi oma vaenlaste vastu. Ütlen seda mureliku südamega - neil päevil oleme me kaotsi lasknud palve väe. Oleme hüljanud selle vägeva relva, mille Jumal meile andis. Kõik Vana Testamendi prohvetid ja Uue Testamendi pühad võidutsesid maailma üle just palve läbi.

Eelija oli mees nagu meiegi, ja tema palve peale ei sadanud vihma kolm aastat ja kuus kuud. Hiljem palus ta vihma ja Jumal saatis selle. Joosua palus, et päike seisaks paigal, kuni nad on lõpetanud oma võitluse vaenlasega ja Jumal vastas tema palvele. Ometi pidi Jumal selle palve täitmiseks muutma kogu päikesesüsteemi! Sellest on kirjutatud Jo 10,14: "Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest."

Mingem sellelt konverentsilt koju kindla otsusega võtta uuesti kasutusele see kaotsi läinud vägi ja palvetagem lakkamata. Palvetage ja uskuge, et Issand on vägev. Palvetage ja paluge Issandal võidelda meie eest nii, nagu Ta vanal ajal võitles Iisraeli eest.

Issand õnnistagu teid rohkesti!

SAMI DAGHER
Kõne konverentsil Amsterdam 2000
© BGEA
Tõlkis Kadri Ugur
Avaldatud lühendatult

Avati Antsla palvela

<p align="center" class="pildiall">27. augustil taasavati p&auml;rast suurt &uuml;mberehitust
27. augustil taasavati pärast suurt ümberehitust ja õnnistati Antsla sõjaeelne palvela.

Antsla palvela sümboolse võtme annab üle helari Puu
Sümboolse võtme andis kogudusele Eesti EKB Liidu president Helari Puu. Tema kõrval seisavad koguduse juhatuse esimees Koit Kask, pastor Peeter Lemats ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõud Ermo Jürma.

Antsla palvela avamine vaade saali
Vaade saali

Tarmo Kähri fotod

Tippkommunist leidis peavarju pastoraadis

Uwe HolmerKonverentsil Amsterdam 2000 esines sõnavõtuga Saksa luterliku kiriku pastor UWE HOLMER, kes 1990. aastal andis oma koguduse pastoraadis peavarju Saksa DV kukutatud partei- ja riigijuhile Erich Honeckerile. Kuna eestlastele on see lugu peaaegu tundmatu, palusime pastor Holmeril sellest "Kuulutajale" rääkida.

PALUN RÄÄKIGE KÕIGEPEALT ENDAST!

Ma sündisin 1929. aastal ja kasvasin üles luterlikus keskkonnas. Mu vanemad olid usklikud inimesed. Pöördusin 19-aastaselt ühe evangelisatsiooni ajal. Ka mulle, jumalakartlikuna üleskasvanud noorele inimesele oli vajalik teha teadlik otsus Kristuse kasuks. Ma olin ebakindel ega tundnud elu täielikku sõltumist Jeesuse armust. Ma pidin täieliku ja täiusliku Kristuse õiguse omandama. Nii ma pöördusin ja mulle sai selgeks ka minu kutsumus asuda Issandat teenima. Ma õppisin teoloogiat Rostockis ja Jenas. Olin 12 aastat pastoriks oma kodukandis Mecklenburgis. Siis kutsuti mind piiblikooli juhatajaks Falckenbergi Brandenburgis. 1983-1991 olin Lobetali misjoni juhiks. Sel ajal oli Honecker meie juures. Seejärel olin veel kolm aastat tööl alkohoolikute kliinikus.

Mul on minu esimese naise Sigridiga kümme last. Meil on 40 lapselast. Minu esimene naine halvati ja 1995 läks ta koju. Kaks aastat hiljem abiellusin lesknaisega, kellel on viis last. Minu kuuest pojast kolm on pastorid.

EESTLASTE JAOKS OLI SAKSA DV LIBERAALNE UNISTUSTEMAA, LÄÄNESAKSLASTE JAOKS MIDAGI KOHUTAVAT. TEIE TÖÖTASITE SELLEL MAAL PASTORINA. KUIDAS TE END SEAL TUNDSITE?

See ei olnud ei unistustemaa ega kohutav, vaid midagi vahepealset. Ma olen tänulik, et tohtisin Saksa DVs elada ja keset kommunistlikku ideoloogiat Jumala Sõna kuulutada. Meie elustandard oli kõige kõrgem idablokis. Meil oli olemas kõik, mis elamiseks tarvis oli. Meie riik ei tahtnud vahet Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel liiga suureks lasta. Saime Lääne-Saksamaalt ka abi. Me olime aga algusaegadel täpselt samasuguse kommunistliku ideoloogilise surve all nagu teisedki Ida-Euroopa riigid. Lõpupoole läks nagu mujalgi veidi kergemaks.

Algusaegadel oli meil noortetöö takistatud. Muud tööd tohtisime teha, kuid ainult kiriku raamides. Riik ei tahtnud, et me läheksime välja rahva sekka. Aga riik muutus aegamööda kiriku suhtes sõbralikumaks. Ideoloogiliselt oldi vastu, kuid pragmaatilistel kaalutlustel oldi sõbralikumad, sest kirik tegeles diakooniaga. Nii vajas riik meid ja ei soovinud end ka väga kirikuvastaselt näidata, sest me olime ukseks Läände.

TE ÕPPISITE SAKSA DVs TEOLOOGIAT.

Alustasin 1948. aastal. Saksa DV esimestel aastatel oli võimalik, et kristlane saab ka ilma Jugendweihe (kommunistlikud täiskasvanuks saamise pidustused) ja FDJta (kommunistlik noorsooühing) kõrgkoolis õppida. Hiljem oli see peaaegu võimatu.

Kuid peale riiklike kõrgkoolide oli kolm kõrgkooli, kus kirik ise endale pastoreid koolitas. Seal ei saanud riik vahele segada.

NÕUKOGUDE LIIDUS OLI JUBA PERESTROIKA, KUI SAKSA DVs ÜTLES KEEGI, ET KUI NAABER VAHETAB TAPEETI, EI PEA MEIE TINGIMATA SEDASAMA TEGEMA.

Seda ütles Honecker. Ta oli ideoloogiliselt väga jäik. Ta oli kommunisti poeg. Tema isa oli ehtne tööline, kes tegi 12 tundi päevas rasket tööd. Honecker oli veendunud, et kommunism lõpetab inimese ekspluateerimise. Sellepärast istus ta Hitleri ajal kümme aastat vangis. Nõukogude sõdurid vabastasid ta vanglast, ta läks Moskvasse ja õppis seal stalinlike mallide järgi kommunistlikuks juhiks. Ta jäi fanaatiliseks kommunistiks elu lõpuni. Perestroika oli tema jaoks väga ebamugav asi. Ma kiitsin ükskord Honeckerile Gorbatšovi. Honecker vaikis jäiselt ja ma nägin, et ta on hoopis teisel arvamusel. Hiljem nägin, et ta vihkas Gorbatšovi nagu ei kedagi teist, sest tema arvates purustas Gorbatšov kommunistliku süsteemi.

KUI HONECKER JÄI OMA PARTEIJUHI KORTERIST ILMA, MIKS EI VÕINUD RIIK TALLE ANDA KASVÕI KAHTE TUBA? MIKS PIDI TA KIRIKULT PEAVARJU OTSIMA?

Ta oleks võinud Berliinis ka kolm tuba saada. Aga riik teadis ja Honecker ise teadis ka, et sellele korterile oleks tormi joostud. Vihased inimesed oleks sinna sisse murdnud ja selle korteri saamine poleks olnud lahendus. Ja sellepärast küsiski Honecker järele, kas kirikul ei ole tema jaoks midagi. Kiriku juhtkond pöördus minu poole, sest elasime külas, ma olin pastor, asutuse juhataja ja külavanem üheaegselt. Ma oleksin võinud "ei" öelda, kuid ma nägin, et meie kohus on Honecker vastu võtta.

Honecker oli meil kümme nädalat. Kaheksa nädala pärast arvas ta, et leidis parema maja, riikliku hooldekodu endises lossis maal, mitte uhke, aga hea maja. Ta jättis hüvasti ja läks sinna elama. Sama päeva õhtul või järgmise hommikul helistas Honeckeri advokaat, et kas ta võiks tagasi tulla. Selle paiga elanikud kogunesid kokku ja nõudsid, et Honecker peab ära minema. Nad tegid seda väga lärmakalt ja ähvardasid majja tungida. Me nägime, et tõesti muud kaitset talle ei ole kui meie kirik.

KAS SIIS IDASAKSLASTEL OLI NII PALJU RESPEKTI PASTORAADI VASTU, ET SEAL OLI HONECKERI ELU KINDEL?

See üllatas meid endid ka. Meie pastoraadi ümber oli aed ja tara, me tegime kaastöötajatega selle suletavaks ja mitte kunagi ei roninud keegi üle tara. Nad seisid aia taga ja karjusid vihaseid loosungeid, aga mitte kunagi ei tulnud keegi üle.

MAJA ÜMBER OLI ALATI LÄRM?

Jah, sageli. Pühapäeviti tulid inimesed ja tegid 50-60-kesi väikesi demonstratsioone loosungitega "Ei mingit armu Honeckerile!"

KAS HONECKER PIDI SIIS ALATI MAJAS ISTUMA JA EI SAANUD VÄLJA MINNA?

Honecker vajas oma tervise pärast värsket õhku ja liikumist. Oli talv, ta oli meie juures jaanuarist aprillini. Jalutama läksime alles pimedas. Me käisime temaga mõned korrad ümber maja. Vahel käisime ümber järve.

MITTE KOGU KIRIK EI OLNUD NÕUS TEIE OTSUSEGA HONECKERILE VARJUPAIKA ANDA.

Kui Honecker oli meie juures, saime 70 allkirjaga kirja ühelt suurelt diakoonia-asutuselt. Nad kirjutasid, et protesteerivad selle vastu, et kirik selle mehe vastu võtab, kes kirikut jälitas, kes rikkus meie elu ja karjääri, kuna paljud andekad inimesed, kes ei saanud ülikoolis õppida, töötavad nüüd haigehooldajatena ja muudes sellistes ametites, kuigi võiksid palju paremat teha. Me saime järgmisel päeval samast asutusest teise kirja 30 allkirjaga. Seal oli kirjutatud, et me peame seda õigeks, mida te teete ja ei ole nõus nendega, kes protesteerivad. See oli hea ja julgustas meid. Siis tuli nädal hiljem uus kiri osalt esimese kirja kirjutajatelt, et me mõtlesime järele - te tegite siiski hästi. See oli tüüpiline olukord. Meie juurde tulid inimesed, kes algul olid vihased, aga kui me nendega rääkisime ja selgitasime, miks me seda teeme, et meie kui kristlased peame andestama, sest Jeesus nõudis seda meilt, siis muutusid mitmed järelemõtlikuks ja ütlesid, et jah, teil on õigus, teist teed ei ole.

TEIE PERE KANNATAS JU KA TAGAKIUSAMISTE ALL.

Ka need minu kaks tütart, kelle tunnistustel olid ainult väga head hinded, ei saanud ülikoolis õppida. Nad ei olnud FDJis, ei läbinud Jugendweihet ega olnud valmis püssi laskma. Ka ei laulnud nad "Internatsionaali" kaasa. Aga kirikul olid oma õppeasutused (see oli meie eelis teiste idabloki maade ees). Tänu sellele said kolm vanemat poega hariduse minu piiblikoolis ja seda piibellikul alusel, mitte liberaalteoloogiliselt. Kolmest pojast said pastorid, neli tütart õppisid meditsiiniõdedeks. Kõige nooremad said pärast Berliini müüri langemist veel ülikoolis õppida.

KAS HONECKERIL OLI SÖÖGIRAHA?

Jah, seda tal oli. Tõenäoliselt sai ta väikest pensioni. Tema tütar külastas teda ja tal oli ka veidi sõpru, kes tütre kaudu teda veidi aitasid. Mõned saatsid ka ümbrikus raha. Seda ei võtnud ta vastu, vaid andis meile. Meie ei võtnud seda ka endale, vaid andsime oma hooldekodule. Ta palus ka luba üüri maksta.

KAS HONECKER SÕI KOOS TEIE PEREGA?

Ainult esimestel päevadel. Umbes viie päeva pärast hakkas tema naine ise süüa tegema, sest Honecker vajas tervise tõttu eritoitu. Minu naine pidi tänaval inimestega diskuteerima, nii et tema söögitegemine oli ebaregulaarne.

KAS HONECKER VAJAS HINGEHOIDU?

Mind üllatas Honeckeri tasakaalukus. Ta kaotas ju kõik. Sellele vaatamata jäi ta rahulikuks ja lootis, et kommunism saab teiste poolt teistes maades paremini ülesehitatud. Nii jäi ta oma kommunismi-lootusesse, kuid oli pettunud, kõige enam omaenda seltsimeestes, kes olid vandunud solidaarsust, aga nüüd polnud neid enam kuskil näha. Hingehoidu ta ei otsinud ja see kurvastas mind. Ma olin veidi lootust hellitanud, aga ma ei sundinud teda millekski. Arst ütles mulle, et ta tuleb rahule jätta, ta vajab rahu ja mitte pinget. Ma püüdsin mõnda teemat puudutada, kuid kui ta kaasa ei tulnud, siis ma ei sundinud ka. Hiljem vanglas ütles ta, et märkas, et ma olen osavõtlik tema käekäigu suhtes. Ma kirjutasin talle vanglasse, et me vajame rahu Jumalaga, et võiksime seista Tema palge ees. On olemas rahu andestuse läbi, mida Jeesus meile pakub. Nähtavalt ta sellele ei reageerinud.

KAS TA EI TULNUD KUNAGI KIRIKUSSE?

Ta oleks seda vist ükskord huvist ja viisakusest teinud, aga siis olid jälle ajakirjanikud kohal, ta kartis sensatsiooni ja ei tulnud.

KAS TE PALVETASITE TEMA JUURESOLEKUL?

Söögilaua ääres küll. Tegin nii algus- kui lõpupalve. Ja kui ta meie juurest lõplikult lahkus ja me viimast korda kohvi jõime, siis palusin ka tema edasisele käekäigule Jumala juhtimist.

MIDA HONECKER PALVE AJAL TEGI?

Pani käed kokku. Kas ta silmad ka kinni pani, seda ma ei tea, sest ma ei vaadanud teda.

TE KÜLASTASITE HONECKERI VEEL VANGLAS. OLI TA VEIDIGI MUUTUNUD?

Midagi nähtavat ega tuntavat ei olnud muutunud. Aga ta ütles, et tuleb aeg, kus ta selle maailma jätma peab. Ma arvan, et see ei olnud juhus, vaid ta ütles seda täie teadlikkusega. See oli veidi sügavam kui niisama ütlemine. See oli ainus kord, kus ma mõtlesin, et ta on järelemõtlikumaks muutunud.

KAS HONECKER OLI ALATI KORREKTNE?

Jah. Korrektne ja sõbralik. Kui tuli minu naine ja tõi saabunud kirjad või kui me teda telefoni juurde kutsusime, siis tõusis ta alati viisakalt püsti ja tervitas, oli alati sõbralik inimene.

HONECKERI PÄRAST ON TEIL TULNUD PALJUDE INIMESTEGA VAIELDA.

Andsin Stuttgartis televisioonile intervjuu. Selles ruumis oli ka palju pealtvaatajaid. Üks mees tuli minu juurde ja ütles: "Teil ei olnud mingist õigust Honeckerile andeks anda. Mina olin 5 aastat Bautzenis (see oli Saksa DV kõige hullem vangla). Nad mõistsid mu surma. Siis andsid armu ja 15 aastat. Mida mina läbi elasin, seda ei suuda te üldse ettegi kujutada!" Mina ütlesin, et minu andestus ei ole tema andestus. Mina andsin Honeckerile selle andeks, mis ta mulle tegi. Siis vaatasin talle otsa ja ütlesin: "Aga mis ta teile kurja on teinud, selle peate talle ise andeks andma. Muidu õgib kibedus teid ära." Siis ta mõtles mõne hetke ja ütles: "Teil on õigus. Ma pean andestama ja tahan andestada." Just seal, kus andestus raske on, on ta vajalik. Inimene võib viha mürgist ja kibedusest haigeks jääda ja surra. Seda oli sellest mehest näha ja sellepärast oli mul ka julgust talle seda nii otse öelda. Jeesus ütles: "Kui teie andeks ei anna, siis ei anta ka teile andeks". See ei kehti mitte ainult Honeckeri ja poliitikute kohta, see kehtib ka perekondades ja pärimistülides.

MILLIST MÕJU AVALDAS SEE AEG TEILE ENDALE?

Minu enda andekssaamine muutus mulle tähtsamaks. Andestus ei ole iseenesestmõistetav ega lihtne asi. Jumal pidi oma ainsa Poja andma, et mulle andestada. Ohver ristil sai mulle taas suureks. Ja võisin tänuga tunnetada, et selle andestuse kaudu, mille Jumal mulle kinkis, võin ka mina kergemini andestada.

TE OLETE NÜÜD KUULUS. KAS SEE SEGAB TEIE ELU?

Vahel on ajakirjanikud mind seganud, ma olen pidanud palju tunde nendega rääkima. Mind segab, kui nad räägivad ainult välistest asjadest ja mitte sellest sisust, mis mulle südamelähedane on. See on küll segav, kui selle üle nii palju küsitakse, kuid see on mind ka sügavamale viinud. Kui sa tead, et see on sinu ülesanne, siis ei küsi nii palju, kas see segab või ei sega.

Mu süda on raske meie rahva pärast, sest meie rahvas on sellest, millest ma rääkisin, väga vähe vastu võtnud. Meie rahvas on Saksamaa ühinemise taga liiga vähe Jumala kätt näinud. Meie rahvas on väliselt rikkaks saanud, kuid seesmiselt on ta vaene. Me anname oma noorematele põlvkondadele palju väliseid ande, kuid vähe sisemist - truudust, armastust, usaldust. Sellepärast on Jeesuse koguduse ülesanne seda suurem.

TÄNAME!

6. augustil Amsterdamis

AKTUAALNE TEEMA

Siim Teekel15.-17. septembril tähistas Tallinna Oleviste kogudus oma 50. aastapäeva. 17. septembril 1950. aastal kogunes esmakordselt Oleviste kirikusse seitse tolleaegse riigivõimu poolt vägisi ühendatud Tallinna kogudust. Kogudus jäi kokku ja püsib tänaseni. Palusime juubeli puhul lühiintervjuu Oleviste koguduse vanematekogu esimehelt SIIM TEEKELilt.

Sa oled noorem kui Oleviste kogudus - 47-aastane. Siiski - mida Sa koguduse minevikust eriti esile tõstaksid?

Ma olen olnud 19 aastat Oleviste koguduse liige. Mõeldes Oleviste ajaloole, on minu silmade ees Osvald Tärk. Kui ma sain päästetud, siis oli Osvald Tärk mulle hingehoidjaks ja leidis oma kõrgele eale vaatamata aega minu nõustamiseks.

Tahan ka rääkida Effataa ärkamisest, mis oli seitsmekümnendate aastate lõpul ja kaheksakümnendate aastate alguses. Ma tulin usule selle ärkamise kõrgperioodil. Liikudes endise Nõukogude Liidu aladel, on mitmes kohas minult küsitud, et kas ma tunnen vend Rein Uuemõisa, Udo Veevot, Peeter Püssimit jne. Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest olid paljud vennad ja õed külastanud Olevistet ja nad võisid tunnistada Jumala imelist tööd Olevistes. Tänavu suvel Austrias kohtasin Ukraina vendi, kes hindasid väga kõrgelt vend Osvald Tärgi kirjanduslikku pärandit. Kindlasti peab nimetama vend Oskar Olvikut ja Ülo Merilood, kes pikka aega on olnud Oleviste pastorid ja tuntud jumalameestena ka palju kaugemal meie kodumaast.

Kas Oleviste jääb kokku? Nüüd on kogudusel jälle kaks eraldi leivamurdmist, nagu vanasti oli.

Omal ajal oli evangeeliumi kristlastel ja baptistidel eraldi leivamurdmine. Meil on nüüd pühapäeva hommikuti kaks jumalateenistust. Esimene koosolek on traditsiooniline, laulavad koorid ja orel saadab üldlaulu. Teisel koosolekul on ülistusrühmad ja solistid aitavad sisustada muusikalist osa. Jutlustajad on tihti mõlemal koosolekul samad. Kuid mis puudutab leivamurdmist, siis see ei ole kujunenud vana traditsiooni järgi, vaid lähtudes sellest, et on inimesi, kes käivad ainult esimesel ja ka neid, kes käivad ainult teisel koosolekul. Otsustasime teha kaks leivamurdmist, et kõigil koguduse liikmetel oleks võimalus leivamurdmisest osa saada.

See oli omaaegsete vendade jumalakartlikkuse ja üksteisega arvestamise ime, et Oleviste suutis surve tingimustes, millega taheti töö hävitada, ühiste seinte vahel ja ühiste jumalateenistustega tegutsema hakata ja jäi 50 aastaks kokku. Tänaseks on juba taastatud kaks Oleviste-eelset kogudust. Kas see tendents on Oleviste tulevikule ohtlik?

Taastatud on Allika baptistikogudus ja Eelimi nelipühikogudus. Mitte kõik ei läinud tagasi oma vanasse kogudusse. Nad ütlevad, et Oleviste on saanud neile koduks. Ma ei tahaks sellele lahkumisele ühest vastust anda. Ma arvan, et mõnes mõttes oli see hea, tekkis kaks uut kogudust ja uut võimalust evangeeliumi kuulutamiseks. Oleme vennalikus läbikäimises nende kogudustega ja mitmed Allika ja Eelimi inimesed külastavad ikka Olevistet ja käivad ka laulmas meie koorides.

Nii et seda ohtu, et tekiks uuesti seitse kogudust, ei ole?

Ma ei näe niisuguseks lõhenemiseks põhjust. Oleme ise alustanud Tallinnas mitmes paigas oma osakondade loomisega. Tugevaim neist on Mustamäe, kus käib koos kuni 60 inimest ja pühapäevakool on heal järjel. Ka Pääsküla osakond on muutunud arvestatavaks vaimulikuks üksuseks. Loodame, et nendest osakondadest saavad tulevikus iseseisvad kogudused.

Täiesti uueks tööharuks Olevistes on nüüd piiblikool. Milleks see vajalik on?

Eesti EKB Liidul on Tartus Kõrgem Usuteaduslik Seminar. Meil ei ole aga niisugust madalama astme piiblikooli, kus inimesed tööd katkestamata õppida saaksid. See võimalus tuli inimestele anda. Kui me ise ei tee, minnakse teiste juurde. Alustasime väga arglikult, kuid osavõtt kujunes üllatavalt rohkeks. 1. novembril alustame teist õppeaastat ja käesolevaks ajaks on end registreerinud juba 80 inimest.

Piiblikool on tasuline?

Teatavasti kõik maksab ja ka piiblikoolil on oma kulud. Õppejõududele maksame palka ja kompenseerime nende sõidukulud. Vahetundidel pakume kohvi ja küpsiseid. Oleme täheldanud, et kui inimene maksab ka väikese summa, siis ta tahab selle eest ka midagi vastu saada ja puudujaid tundidest oli väga vähe.

Millega vanematekogu esimees igapäevaselt tegelema peab?

Mina tegelen majanduslike, organisatsiooniliste ja veidi ka vaimulike probleemidega. Hingehoidlikud probleemid on pastorite pärusmaa. Ühed suuremad mured on rahamured. Kogu kiriku katus vajab väljavahetamist ja ka kirik seestpoolt remonti. Koguduse annetustest selleks ei piisa. Oleme aastaid linna ja riigi jaoks kalkulatsioone teinud, kuid tänase päevani ei ole me positiivset vastust saanud. Tegevust jätkub.

Soovime Sulle ja Oleviste kogudusele Jumala õnnistust ja juhtimist!

16. septembril Olevistes

Koguduste kasvu konverents Liverpoolis

2.-9. septembrini oli allakirjutanul võimalus osaleda koguduste kasvu rahvusvahelise organisatsiooni Saturation Church Planting International korraldatud konverentsil Liverpoolis Inglismaal. Eestist osalesid konverentsil veel Helari Puu, Indrek Luide, Rudolf Ventsel ja Kevin Mason. Peale Eesti delegatsiooni olid kohal esindused Albaaniast, Indiast, USAst ning konverentsi korraldajad Inglismaalt. Peakõnelejaks oli Dwight Smith USAst, kes on ilmselt mitmetele meie töötegijatele tuttav 1994. aasta veebruaris Tallinnas toimunud koguduste kasvu nõupidamise külalisena. Osalejate arvu ja konverentsi ülesehitust aluseks võttes võis ka Liverpoolis toimunut nimetada konsultatsiooniks, sest lisaks loengutele oli võimalus teha rühmatööd ja saada teada eri maades toimuvast.

Konverentsi teemaks oli küsimus koguduse otstarbest ja efektiivsusest oma otstarbe täitmisel. Suure misjonikäsu täitmist, seega koguduste kasvu vaadeldi läbi koguduse juhtimise ja koguduse juhtide vastutuse prisma. Juhtide ülesannete kirjeldamisel võeti aluseks Jeesuse juhtimisteoloogia Mt 20,20-28 ja apostel Pauluse õpetus Vaimu andidest (1Ko 12,4-27) ning koguduse juhtide põhifunktsioonist (Ef 4,11-12). Siin tuli tõdeda seda, et juhtimise eesmärgiks pole mitte niivõrd kõike ise ära teha, kuivõrd kanda hoolt, et töö saaks teiste inimeste poolt tehtud.

Minu jaoks olid oluliseks fookusenihkeks kriteeriumid, mille järgi head juhti hinnata. Tavaliselt me kaldume hindama edukaid juhte koguduse suuruse või pühapäevahommikuse jumalateenistuse külastajate arvu järgi. Palju adekvaatsemalt saab aga juhtide juhtimisoskust või -tulemuslikkust hinnata nende inimeste põhjal, keda juhitakse. Seda on võimalik vaadelda lähtudes neljast kriteeriumist: 1) milline on (juhitavate) inimeste isiklik osadus Jumalaga? 2) kas nende elus on märgata Püha Vaimu vilja? 3) kas nad julgevad ja oskavad tunnistada Jumala armu isiklikust kogemisest oma lähedastele ja töökaaslastele? 4) kas nad tunnevad oma vaimuande ja rakendavad neid koguduses ja väljapool kogudust?

D.Smith, kes 30-aastaselt sai koguduse vanempastoriks, tunnistas, et talle hakkas ühel hetkel tõsist muret valmistama koguduse liikmete tarbimismentaliteet. Pastorina tegeles ta 30 tundi nädalas oma sõnumi ettevalmistamisega, sest oma senise hariduse tulemusena arvas ta, et hea juhtimine tähendab lihtsalt hästi jutlustamist, mis omakorda nõuab nii annet kui tõsist tööd. (Et tegemist on väga hea jutlustajaga, võisime isegi veenduda.) Kuid Ef 4,11-12 põhjal mõistis ta, et jutlustamine on vaid üks osa kollektiivse juhtimise eesmärgi saavutamisel, milleks on "pühade inimeste, st koguduse valmistamine abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks".

Kevin Popely, kes on Suurbritannia Baptistiliidu koguduste kasvu töörühma liige, konverentsi üks korraldajatest, tõi näitena ärimaailma, kus tavaliselt ollakse kogudustest ees nii efektiivsuselt kui oma otstarbe sõnastamiselt ja mõistmiselt. 10-15% firmade eelarvest läheb oma inimeste ettevalmistamise, täiendamise ja uute juhtide koolituse kuludeks.

Koguduse ülesannet misjoniläkituse täitmisel oma liikmete elu ja tunnistuse kaudu aitab konkretiseerida vastutuspiirkonna mõiste. Vastutuspiirkond on see konkreetne geograafiline piirkond koguduse ümber, mille huvides kogudus on valmis mobiliseerima kõik oma ressursid, et iga inimene saaks võimaluse kuulda, mõista ning vastu võtta (või ka tagasi lükata) hea sõnumi Jeesusest Kristusest ning liituda kogudusega. Koguduse otstarbe sõnastamine vastutuspiirkonda arvestades aitab vältida mittemillekski kohustavat laialivalguvust ning tuletab kogudusele pidevalt meelde, et meile Jumalast seatud eesmärk on meist suurem ja asub väljapool pühakoja seinu.

Pühapäeval võisime külastada Liverpooli evangeelset Frontline'i (Eesliini) kogudust. Kogudus asutati 7-8 aastat tagasi ja selles on 400 liiget. Koos käiakse armee kasarmust ümberehitatud hoones Liverpooli kesklinna lähistel. Koguduses on 60 täis- või osalise ajaga töötegijat, palka saavad nendest 3-4 inimest. Osalt on see kindlasti elatustasemest tulenev võimalus, sest 56-57 töötegijat elatavad end ära muul viisil või elavad abikaasa kulul. Kogudus on defineerinud oma vastutuspiirkonnana Liverpooli linna, kus elab pea pool miljonit inimest. See aga ei ole ainult unistus, sest aktiivselt rakendatakse rakugrupi tööd, mis võimaldab luua uusi "koguduserakke" ilma pühakojaruume pidevalt suuremaks ehitamata. Loomulikult tehakse koostööd ja arvestatakse teiste kogudustega ega peeta kõigi inimesteni jõudmist reaalseks ainult oma koguduse jõududega. Frontline'i koguduse lastetöösse on haaratud 1000 last, mis oma üritustega moodustab terve omaette koguduse, ehkki see pole mingi otsene taotlus. Lastetöö eripäraks on ka see, et täisajaliste töötegijate hulga tõttu on kõik lapsed piirkondlikult õpetajate vahel ära jaotatud ja iga lapse kodu külastatakse kord nädalas (!). Tulemuseks on 400-liikmelise koguduse mõju vähemalt kolmele-neljale tuhandele inimesele nädalas juba ainuüksi lastetöö ja kodude kaudu. Siia lisanduvad tudengitöö ja muud vajalikuks peetavad töömeetodid, mis aitavad luua sildu kogudust ümbritseva kogukonna ja koguduse vahele.

Lähtudes koguduse otstarbest jõudis nende päevade jooksul minuni uuesti tõdemus, et kogudus on kõige efektiivsem nädala sees, kui koguduseliikmed on kõige suuremas kontaktis Jumalat (veel) mitte tundvate inimestega. Siis annavad koguduse liikmed oma isikliku ja ainulaadse tunnistuse Jumala armu tegutsemisest oma elus. See on tervikuna koguduse võimas tunnistus Jumala armust ja loob pinnase evangeeliumi sõnumi vastuvõtuks.

Olen Jumalale tänulik võimaluse eest osaleda konverentsil, mis andis mitmeid uusi mõtteid koguduse tööks ja eriti koguduse juhtimiseks. Konverentsil osalemine osutus võimalikuks toetuse abiga, mida vahendas misjonär Kevin Mason. Jumal tasugu!

PEETER TAMM

EESTLASTE JA VENELASTE USKLIKKUS

Helsingi Ülikooli usuteaduskonnas on prof. Markku Heikkilä juhendamisel valminud uuring "Eestlaste ja venelaste usklikkus ja etnilisus".

Soome Akadeemia uurimisprojekt prof. Kimmo Kääriäise juhtimisel tegi 1998. aasta märtsis-aprillis koos uurimiskeskusega EMOR küsitluse, mille eesmärgiks oli selgitada Eesti elanikkonna usklikkust, väärtushinnanguid ja etnilisust ning suhtumist moraaliküsimustesse. Võrdleva uuringuna on kasutatud maailmaväärtuste uuringut ehk World Values Survey aastatelt 1991 ja 1995. Lisaks religiooni-sotsioloogilised uuringud aastatest 1992 ja 1994. Küsitletute arv on alati olnud vähemalt tuhat.

USKLIKKUS EESTIS

1990. aastatel pooldas üle poole Eesti venekeelsest elanikkonnast kristlikke põhimõtteid. 1998. aastal uskus Jumalasse enamus venelastest (70%) ja alla poole eestlastest (41%). Kui eestlaste uskumine Jumalasse püsis 1991-1998 muutumatuna, siis venelastel oli uskumine Jumalasse samal ajavahemikul järsult tõususuunaline. 1998. aastal uskus eestlastest Jeesusesse 27% ja venelastest 55%. Kõige vähem pooldasid kristlikke põhimõtteid keskharidusega noored eestlased.

Inimesed, kes 1998. aastal uskusid astroloogiat, uskusid ka Jumalat. Erandina olid 25-34-aastased eestlased - nemad uskusid astroloogiat, aga ei uskunud Jumalat. Uskumine astroloogiasse on soositud nii eestlaste kui venelaste ja seda eriti naiste seas.

Uuringust selgus eestlaste kohta, et mida vähem oli asulas elanikke, seda vähem pooldati seal kristlikke põhimõtteid ja seda vähem käidi kirikus. Kõikidest vastanutest käis vaid 9% korra kuus kirikus. Venelastel oli usklikkuse mõjutajaks sissetulek. Mida suurem oli inimese sissetulek, seda vähem pidas ta ennast usklikuks.

KONSERVATIIVNE SUHTUMINE KÜSITUD TEGUDESSE

Rahvusel ei olnud suurt vahet vastanute suhtumisel erinevatesse tegudesse nagu seda on piletita sõitmine ühissõidukis, maksupettus, auto ärandamine, abielurikkumine, altkäemaksuvõtmine, homoseksualism, prostitutsioon, abort, abielulahutus, vastuhakk politseile, enesetapp.

Nii eestlased kui ka venelased peavad üksmeelselt neile esitatud moraalselt hukkamõistetavate tegude hulgas esimeseks auto ärandamist. Kõige sallivamalt suhtuvad nii eestlased kui ka venelased abielulahutusse ja aborti. Kõikidest vastanutest 1998. aastal vaid 12% olid valmis heaks kiitma kõik küsimused välja arvatud auto ärandamine. Enamus (88%) vastanutest suhtus väga konservatiivselt küsimustes esitatud teemadesse.

KUULUMINE USULIIKUMISSE

Kui 1937. aastal kuulus Eesti elanikkonnast 98% usuliikumistesse, siis aastal 1970 oli usuliikumistesse kuulujaid vaid 10% elanikkonnast. Tänapäeval ei või täpselt öelda, kui palju on usuliikumistel liikmeid. 1990. aastate religiooni-sotsioloogia uuringutes pidas 40% eestlastest ennast luterlaseks ja 60% venelastest õigeusklikeks.

Aastate 1992, 1994 ja 1998 uuringutes suhtusid eestlased pooldavalt luteri kirikusse, õigeusukirikusse, rooma-katoliku kirikusse ja baptismi (1998. aastal ei küsitud suhtumist baptismi). Venelased suhtuvad samal ajavahemikul pooldavalt õigeusukirikusse, luteri kirikusse, rooma-katoliku kirikusse ja baptismi. Teistesse usuliikumistesse suhtuti neutraalselt või eitavalt.

VENELASTE USU SEOTUS ETNILISUSEGA

Venelased jagunevad omakorda eesti keele oskamise ja kodakondsuse järgi. Eesti kodanikud, kes rääkisid eesti keelt või said keelest aru, olid mõnevõrra usklikumad kui need, kes olid Vene kodanikud ega rääkinud ja ei saanud eesti keelest aru.

Allikas: Raigo Liimani magistritöö "Eestlaste ja venelaste usklikkus ja etnilisus" (soome keeles)
"Kuulutaja" info on pärit internetist

Piiblitõlkijatel on tööd veel palju

Wycliffe'i Piiblitõlkijate Ühendus on jõudnud oma töös olulise verstapostini: Uus Testament on nende poolt tõlgitud 500 keelde. Selle teetähiseni jõuti ühe jaavakeelse tõlkega, mida levitatakse Surinames. Selles väikeses, etniliselt kirevas riigis Lõuna-Ameerika mandri kirderannikul elab märkimisväärne hulk indoneeslasi. Enamik neist on jaavalased ja moslemid, aga kristlased selle rahvakillu seas on oodanud juba 20 aastat, et lugeda Piiblit oma emakeeles. Valminud Uusi Testamente levitab Ameerika Ühendriikides baseeruv organisatsioon nimega Piibliliiga. "Taevas tundus olevat ligi," ütles üks Piibliliiga töötaja Uue Testamendi valmimise tänujumalateenistuse kohta.

Wycliffe'i Piiblitõlkijate Ühenduse asutas 1942. a. William Cameron Townsend. Misjonärina katðikeli indiaanlaste juures Guatemalas tekkis tal tõlketöö mõte pärast seda, kui üks indiaanlane temalt küsis: "Kui sinu Jumal on nii suur, miks Ta minu keelt ei oska?" Townsend võttis nõuks, et iga mees, naine ja laps peab saama võimaluse lugeda Jumala Sõna oma emakeeles. 1934. aastal asutas ta lingvistikakooli, mis inglise reformatsioonieelse piiblitõlkija John Wycliffe'i järgi sai nimeks "Wycliffe'i laager". 1942. aastaks oli "Wycliffe'i laagrist" võrsunud kaks sõsarorganisatsiooni: Wycliffe'i Piiblitõlkijate Ühendus ja Lingvistika Suveinstituut.

Esimene tõlge valmis 1951. aastal miðteki keeles (Mehhikos). 1978. aastal valmis 100. tõlge - see oli amueða keeles (Peruus). Vaid seitse aastat hiljem sai valmis 200. tõlge hanga keeles (Ghana). 1989. a. jaanuaris lõpetati 300. tõlge - mta manobo keeles (Filipiinid).

Tänapäeval teevad Wycliffe'i Piiblitõlkijate Ühendus ja Lingvistika Suveinstituut koostööd Pühakirja tõlkimisel, lingvistikaprojektide personali koolitamisel ja tõlketöö vastu huvi propageerimisel. Kuid me vajame abi selle töö jätkamiseks. Hinnanguliselt ootab rohkem kui 3000 rahvarühma ikka veel emakeelset piiblitõlget. Sinagi saad aidata - minnes ise misjonipõllule, annetades või palvetades. Küsi lisa!

Wycliffe'i Piiblitõlkijate Ühendus Eestis
Kontaktisik: Aldo Randmaa
telefon: (0) 6073428
e-post: aldor@delfi.ee
Postiaadress: WPÜ C/O EPS,
Kaarli pst. 9, 10119 Tallinn

MA OLIN HEA KIRIKULIIGE

AkenNeliteist aastat olin ma olnud hea kirikuliige, aga ma polnud kunagi lugenud Johannese evangeeliumi, kus on kirjutatud: "Te peate uuesti sündima."

Inimene võib olla hea kirikuliige, ilma et ta oleks kristlane, ilma uuesti sündimata. Samuti võib inimene olla hea kirikuliige ning mitte kunagi jõuda taevasse.

Selline ma olin - lugupeetud kirikuliige. Alles surmamõistetud mehe soov palvetada viis mind äratundmisele, et ma olin patune.

Kuna ma praktiseerisin kriminaalasjade advokaadina, siis paluti mind kaitsta umbes kahekümneaastast noormeest, keda süüdistati mõrvas. Sel ajal, kui ma asusin selle kohtuasja uurimisele, oli minu kaitsealune patune ja mina olin ka patune, kuigi ma seda siis polnud veel avastanud. Vandekohtunikud leidsid mu kliendi süüdi olevat ja mõistsid ta surma.

Ma kaebasin edasi. Apellatsioonikohus oli minu vastu. Siis ma pöördusin edasikaebusega valitsuse poole, kuid seegi oli minu vastu. Ma pöördusin siis tingimisi armuandmispalvega vastava asutuse poole ja sealtki sain vastuseks lihtsalt "ei". Ühendriikide ülemkohus ütles "ei", teistkordne pöördumine tingimisi armuandmiseks ei toonud paremaid tulemusi. Kolm aastat töötasin ma selle kohtuasjaga, aga kõik uksed olid suletud. Nad mõistsid mu noore kaitsealuse hukkamisele. Viis minutit enne surmaotsuse täideviimist lükkas valitsus surmaotsuse täitmise ajutiselt edasi ja see andis võimaluse jälle esitada armuandmispalve. Ka see ei andnud tulemusi. Nad määrasid teistkordselt hukkamisaja. Tund aega enne tähtaega lükati see jälle edasi.

Lõpuks seisin ma koleda tõsiasja ees, et mul tuleb minna ja ütelda oma noorele kaitsealusele: "Mul on halvad uudised. Ma olen kõik ametnikud ära väsitanud. Tommy, sa lähed surmale vastu!"

Mul ei olnud kunagi pähe tulnud, et ka mina pean surema, aga ma teadsin, et Tommy sureb, sest kindel tund ja minut tema surmaks oli kindlaks määratud.

Tommy, ilus noor poiss, vaatas mulle otsa ja ütles: "Härra Bradford, ma ei tea, mida ütelda. Te teate, et mul pole kunagi isa olnud ja mu ema oli prostituut. Vanglavahet olen ma käinud lapsest peale. Ma olen näinud jutlustajaid vanglasse tulemas, aga ma olen alati püüdnud neist eemale hoida. Ma ei mõista jutlustajaid ega saa neist aru. Ma ei tea midagi mingisugusest usust."

Siis andis ta mulle saatusliku löögi: "Ma hindan kõike seda, mida teie olete minu heaks teinud. Teie võitlesite minu eest ilma ühtegi senti tasu saamata. Selle asemel raiskasite omagi raha, et minu kohtuasi ülemkohtuni viia. Kui te seda pahaks ei pane - teie olete olnud mulle rohkem isaks kui keegi teine maine olend."

Siis vaatas ta mulle otse silma ja küsis: "Härra Bradford, kas te ei paluks minu eest?"

Ma olin ðokeeritud ja praktiliselt kõnevõimetu mõistes, et ma ei oska Tommy eest paluda. Ma läksin välja ja leidsin ühe tänavajutlustaja. Käskisin tal sisse tulla ja Tommy eest paluda. Tommy sai päästetud.

Sel õhtul koju minnes läksin kohe oma armsa uskliku ema juurde ja ütlesin talle: "Üks surmamõistetud mees palus mul täna teha midagi tema heaks, mida ma ei osanud. Ta käskis mind enese eest paluda ja esimest korda oma elus ma sain aru, et ma ei saa seda teha. Piibel ütleb, et patuse palveid ei kuulda."

Patune! See arusaamine ðokeeris mind. Ma olin hea kirikuliige ja kandsin kristlase nimesilti. Sellest hoolimata oli ainult üks aus palve, mida ma võisin paluda ja ma lootsin, et see ehk ulatub Jumala kõrvadeni: "Jumal, ole mulle patusele armuline, mulle, Kermit Bradfordile. Mitte Tommy Callahanile, surmamõistetud mõrvarile, vaid minule!"

Nad panid Tommy surmamõistetute kongi ja määrasid kolmandat korda hukkamispäeva. Päev enne seda kirjutas Tommy mulle kirja, öeldes, et see on ainuke kiri, mida ta kunagi on kirjutanud ja ta jutustas mulle oma eluloo. Lõpuks ta küsis, kas ma ei saaks talle veel viimse heateo teha. Kas ma ei tuleks ja ei kõnniks temaga järgmisel päeval tema viimaseid sammusid hukkamisele.

Siis, kolmandat korda, kui olin minemas tema viimset soovi täitma, anti mulle veel üks võimalus minna armuandmiskomitee ette, et kaitsta oma kaitsealust. Aga seekord oli minuga selle komitee ees teine "advokaat", sest ma olin kohtunud Jeesuse Kristusega ja olin uuesti sündinud.

See, kes järjekindlalt oli keeldunud vastu tulemast minu palvele ja oli sulgenud kõik uksed, ütles, et nad võtavad minu soovi kaalumisele ja kutsuvad siis mind.

Kuidagi oli mu palvesõnade peal olnud võidmine ja Kristuse armu Vaim tungis läbi selle komitee südametest. Lahing ei olnud veel siiski võidetud. Ma tuletasin komiteele meelde, et nad peaksid oma tegevust kiirendama, sest järgmisel hommikul kell pool kümme pidi minu kaitsealune surmatama.

Usaldades kohtuprotsessi oma hiljuti leitud "advokaadi" kätesse, sõitsin ma autoga terve öö, et jõuda vanglasse, kus Tommy pidi surema. Karistuse täideviija tuli minuga kaasa. Matusetalitaja läks surnuruumi, et seda korda seada. Elektritool oli korda seatud. Ma läksin surmamõistetu kongi Tommy juurde. Kui me viis minutit enne surmaotsuse täideviimist põlvitasime, tuli teade, et Tommy Callahani elu on päästetud.

Inimene võib oma pead lõpmatult peksta vastu ust ja leida ainult nurjumist ja arakstegemist, kui ta püüab võita lahingut ilma Kristuse kui oma isikliku Päästjata. Kiriku liikmeskonda kuulumine ei aita. Ka väga hea uskkond ei aita. Aga kui Jeesus Kristus ja Püha Vaim tulevad sinu ellu, siis seal ei ole sul kaotust. Näiliselt vallutamatud müürid langevad maha. Suletud uksed avanevad. Vangirauad kaovad. Pimedad vangikojad avanevad imede läbi ja elu saab uuendatud.

KERMIT BRADFORD
"Usurändur" 1966

kuulutaja@hotmali.com